Partnerzy serwisu:
Jednym ze środków obrony przed zajęciem komorniczym, przysługujących dłużnikowi jest powództwo opozycyjne. Na jakich przesłankach może być oparte i kto w takim przypadku staje się pozwanym?

Oprócz środków służących obronie formalnej, przed nieprawidłowym lub niezgodnym z prawem prowadzeniem postępowania egzekucyjnego, ustawodawca przewidział środki o charakterze merytorycznym. Są to powództwa przeciwegzekucyjne. Do powództw przeciwegzekucyjnych należą:

 • powództwo opozycyjne, które przysługuje dłużnikowi
 • powództwo ekscydencyjne (interwencyjne), przysługujące osobie trzeciej.

Powództwa przeciwegzekucyjne są odrębnymi i samodzielnymi powództwami, do których mają zastosowanie przepisy o procesie z Kodeksu postępowania cywilnego. Jak to zostało już zaznaczone, powództwo opozycyjne, przysługuje tylko dłużnikowi, tj. osobie wskazanej w tytule wykonawczym, jako zobowiązanej do świadczenia, które może mieć charakter pieniężny lub niepieniężny. Dłużnik w drodze powództwa opozycyjnego może żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo jego ograniczenia.

Powództwo opozycyjne – trzy przesłanki

Podstawy wniesienia powództwa opozycyjnego mogą być oparte na trzech kategoriach przesłanek. Każda z tych kategorii może wystąpić odrębnie, tzn. wystarczy zaistnienie jednej z nich, aby można było skutecznie wytoczyć powództwo. Są to następujące przesłanki:

 1. dłużnik przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności, gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo, gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście
 2. po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może oprzeć powództwo także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, na zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zgłoszenie tego zarzutu w sprawie było z mocy ustawy niedopuszczalne, a także na zarzucie potrącenia
 3. małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787 Kodeksu postępowania cywilnego, wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi się nie należy, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść.

Powództwo opozycyjne - kto jest tu pozwanym?

Stroną pozwaną na podstawie powództwa opozycyjnego jest wierzyciel wskazany w tytule wykonawczym.

Powództwa opozycyjne wytacza się przed sąd rzeczowo właściwy, w którego okręgu prowadzi się egzekucję. Miejsce prowadzenia egzekucji określa się na podstawie przepisów niniejszego kodeksu, regulujących właściwość miejscową organu egzekucyjnego także wtedy, gdy do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną. Jeżeli egzekucji jeszcze nie wszczęto, powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności wytacza się według przepisów o właściwości ogólnej.

 • Zabezpieczenie roszczeń przed procesem

  zabezpieczenie roszczeń
  dr Tomasz Góra
  Na czym polega zabezpieczenie roszczeń pieniężnych? Co może zrobić sąd, kiedy przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne? Kiedy zabezpieczeniem roszczeń może być zakaz publikacji? Między innymi na te pytania odpowiada druga część poradnika "Zabezpieczenie roszczeń przed procesem lub w trakcie procesu".
  Zabezpieczenie roszczeń przed procesem lub w trakcie procesu
 • Zabezpieczenie roszczeń w trakcie procesu

  zabezpieczenie roszczeń
  dr Tomasz Góra
  Zabezpieczenie roszczeń w postępowaniu cywilnym ma chronić powoda lub przyszłego wierzyciela przed wyzbyciem się majątku przez pozwanego lub przyszłego dłużnika.
  Budynek nr 5 'aresztowany' przez sąd jako zabezpieczenie roszczeń
 • Wybór komornika - zasady

  komornik sądowy
  dr Tomasz Góra
  Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.
  Licytacja komornicza.