Partnerzy serwisu:
Zabezpieczenie roszczeń w postępowaniu cywilnym ma chronić powoda lub przyszłego wierzyciela przed wyzbyciem się majątku przez pozwanego lub przyszłego dłużnika.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • co to jest zabezpieczenie roszczeń?
  • kiedy można żądać udzielenia zabezpieczenia roszczeń?
  • kto może żądać udzielenia zabezpieczenia?
  • kto udziela zabezpieczenia roszczeń?
  • kto i komu doręcza postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia?

Zabezpieczenie roszczeń to instytucja postępowania cywilnego, która ma chronić powoda lub innego uczestnika postępowania (przyszłego wierzyciela) przed wyzbyciem się majątku lub przed innymi negatywnymi zachowaniami pozwanego lub innego uczestnika postępowania (przyszłego dłużnika) przed lub w trakcie procesu.

Udzielenie zabezpieczenia roszczeń – kiedy można go żądać?

Niestety procesy sądowe są długie, czasami na ich zakończenie trzeba oczekiwać latami. Zabezpieczenie roszczeń przed lub w trakcie postępowania stwarza uprawnionemu możliwość przyszłego, pewnego zabezpieczenia się z majątku obowiązanego lub wykonania innego obowiązku. Dlatego też instytucja zabezpieczenia jest nieoceniona. Bez niej - mimo uzyskania korzystanego orzeczenia - niemożliwe byłoby jego skuteczne wykonanie, a tym samym zniweczony zostałby sądowy proces dochodzenia roszczeń.

Udzielenia zabezpieczenia roszczeń - zarówno pieniężnych jak i niepieniężnych - można żądać w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny. Sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku.

Stronami postępowania w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia roszczeń są: uprawniony i obowiązany. Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Zabezpieczenie udzielane jest na wniosek, a w wypadkach, w których postępowanie może być wszczęte z urzędu - także z urzędu.

Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Należy przy tym podkreślić, że zabezpieczenie, co do zasady, nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia.

Zabezpieczenie roszczeń – kto je udziela?

Do udzielenia zabezpieczenia właściwy jest sąd, do którego właściwości należy rozpoznanie sprawy w pierwszej instancji. Udzielając zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania w sprawie, sąd wyznacza termin, w którym pismo wszczynające postępowanie powinno być wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia. Termin ten nie może przekraczać dwóch tygodni.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia zgłoszony w toku postępowania rozpoznaje sąd tej instancji, w której toczy się postępowanie. Wyjątkiem jest tu sytuacja, gdy sądem tym jest Sąd Najwyższy. Wtedy o zabezpieczeniu orzeka sąd pierwszej instancji.

Wydane na posiedzeniu niejawnym postanowienie o odmowie udzielenia zabezpieczenia, jak również postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia, które podlega wykonaniu przez organ egzekucyjny, oraz dalsze postanowienia dotyczące tego zabezpieczenia, sąd doręcza, co do zasady, tylko uprawnionemu. Natomiast obowiązanemu, postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia - które podlega wykonaniu przez organ egzekucyjny - doręcza ten organ równocześnie z przystąpieniem do wykonania tego postanowienia.