Partnerzy serwisu:
Skarga na czynność komornika sądowego (lub zaniechanie działania przez komornika) to uniwersalny środek zaskarżenia, z którego można skorzystać w toku całego postępowania egzekucyjnego.

Skarga przysługuje na czynności komornika sądowego lub na zaniechania przez komornika dokonania czynności. Skargę wnosi się co do zasady do sądu rejonowego przy którym działa komornik za jego pośrednictwem. Skargę rozpoznaje sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika.

Skarga na czynność komornika sądowego – kto może ją wnieść?

Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone.

Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem. Skarga może być wniesiona na urzędowym formularzu. Wzór formularza został określony w drodze rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza skargi na czynności komornika (Dz. U. poz. 2296)

Skarga na czynność komornika sądowego – kiedy należy ją wnieść?

Skargę na czynność komornika sądowego wnosi się w terminie tygodniowym:

 1. od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona;
 2. w innych przypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności;
 3. od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana (w przypadku skargi na zaniechanie przez komornika dokonania czynności).

Poniżej prezentujemy wzór formularza skargi:

embed

Pobierz wzór formularza skargi

POUCZENIE

1. Formularze są dostępne w kancelariach komorniczych, budynkach sądów rejonowych i okręgowych oraz w internecie pod adresem www.ms.gov.pl oraz na stronach internetowych sądów powszechnych.

2. Skarga nie musi być złożona na formularzu.

3. Skargę należy złożyć albo przesłać do kancelarii komornika, który dokonał zaskarżonej czynności albo zaniechał dokonania czynności. Zgodnie z art. 165 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. nadanie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do komornika (datą wniesienia jest data nadania).

4. Niezachowanie warunków formalnych skargi, które uniemożliwia nadanie jej dalszego biegu, spowoduje, że skarżący zostanie wezwany do uzupełnienia braków skargi (art. 130 § 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.).

5. Przedmiotem skargi może być czynność komornika albo zaniechanie dokonania czynności przez komornika, które są niezgodne z przepisami prawa procesowego. Jeżeli strona kwestionuje zasadność nadania klauzuli wykonalności, to powinna wnieść zażalenie albo skargę na postanowienie o jej nadaniu (art. 795 k.p.c.). Jeżeli strona kwestionuje istnienie obowiązku objętego tytułem wykonawczym (np. twierdzi, że dług został spłacony albo roszczenie się przedawniło), to powinna wnieść pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności na podstawie art. 840 Kodeksu postępowania cywilnego. Jeżeli zainteresowany twierdzi, że to jemu, a nie dłużnikowi przysługuje prawo do zajętej rzeczy (np. prawo własności), to powinien wnieść pozew o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji na podstawie art. 841 Kodeksu postępowania cywilnego. Pozew należy wnieść w ciągu miesiąca od dnia dowiedzenia się o zajęciu przedmiotu przez komornika. Możliwe jest jednak złożenie skargi na zajęcie ruchomości w związku z naruszeniem przez komornika art. 845 § 2 k.p.c. W takim przypadku termin do wniesienia pozwu o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji zaczyna biec dla osoby, która złożyła skargę, od dnia doręczenia jej postanowienia oddalającego skargę (art. 845 § 23 k.p.c.).

6. Nie jest dopuszczalna skarga na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności, na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług (art. 767 § 11 k.p.c.), na wybór komornika, któremu przekazano sprawę (art. 7731 § 4 k.p.c.), na udzielenie przybicia ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu (art. 870 § 1 k.p.c.) oraz na sporządzony przez komornika plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji. Plan podziału podlega zaskarżeniu w drodze zarzutów przeciwko planowi podziału (art. 1027 k.p.c.).

7. Zgodnie z art. 767 § 4 k.p.c. skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia:

   a. dokonania czynności, jeżeli skarżący był obecny podczas czynności albo był wcześniej zawiadomiony o terminie dokonania czynności;

   b. zawiadomienia skarżącego o dokonaniu czynności, jeżeli skarżący nie był obecny podczas czynności i nie był wcześniej zawiadomiony o terminie dokonania czynności;

   c. dowiedzenia się przez skarżącego o dokonaniu czynności, jeżeli skarżący nie był przy niej obecny i nie został zawiadomiony o jej terminie ani o jej dokonaniu;

   d. dowiedzenia się, że czynność miała być dokonana, gdy skarga dotyczy zaniechania dokonania czynności przez komornika.

8. Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę, której braków nie uzupełniono w terminie (art. 7673 § 1 k.p.c.).

Koniec pouczenia.

Skargę wnosi się w terminie tygodniowym:

 1. od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona;
 2. w innych przypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności;
 3. od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana (w przypadku skargi na zaniechanie przez komornika dokonania czynności).
 • Zabezpieczenie roszczeń przed procesem

  zabezpieczenie roszczeń
  dr Tomasz Góra
  Na czym polega zabezpieczenie roszczeń pieniężnych? Co może zrobić sąd, kiedy przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne? Kiedy zabezpieczeniem roszczeń może być zakaz publikacji? Między innymi na te pytania odpowiada druga część poradnika "Zabezpieczenie roszczeń przed procesem lub w trakcie procesu".
  Zabezpieczenie roszczeń przed procesem lub w trakcie procesu
 • Jak doręczyć korespondencję od komornika sądowego?

  korespondencja
  dr Tomasz Góra
  Jeżeli komornik nie może doręczyć korespondencji pozwanemu pod znany adres zamieszkania, powód ma prawo wystąpić o ustalenie aktualnego adresu zamieszkania pozwanego.
  Doręczenie korespondencji za pośrednictwem komornika sądowego
 • Co to jest sądowa egzekucja z nieruchomości?

  Licytacja komornicza
  dr Tomasz Góra
  Obwieszczenie o licytacji komornik sądowy zamieszcza, co najmniej dwa tygodnie przed jej terminem na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń sądu sprawującego nadzór nad egzekucją z nieruchomości, w lokalu organu gminy właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej (centralnego organu samorządu zawodowego komorników pod adresem: https://licytacje.komornik.pl).
  Licytacje komornicze w internecie