Partnerzy serwisu:
Komornicy sądowi mają już dostęp do Krajowego Rejestru Zadłużonych. Mogą tam na przykład ujawniać informacje o dłużnikach alimentacyjnych.

W Krajowym Rejestrze Zadłużonych ujawnia się informacje o:

 • osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną - wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego, lub sąd. Przesłanką ujawnienia jest fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych,
 • osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące. 

Krajowy Rejestr Zadłużonych. Jakie dane tam są?

Informacje o wpisie do rejestru w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego, obejmują następujące dane:

 1. imię i nazwisko albo nazwę;
 2. firmę;
 3. siedzibę osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 4. numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku - inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację;
 5. NIP, jeżeli osoba albo jednostka organizacyjna ma taki numer;
 6. atę umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika;
 7. sygnaturę akt sprawy;
 8. nazwę sądu lub organu, który wydał orzeczenie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika;
 9. kwotę lub sumę kwot wierzytelności niewyegzekwowanych w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez;
 10. wskazanie tytułu wykonawczego.

Dane w zakresie dotyczącym umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika albo sąd, zamieszcza niezwłocznie w Rejestrze komornik albo sąd, który wydał postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

Informacje o wpisie do rejestru w przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych, obejmują następujące dane:

 1. imię i nazwisko;
 2. numer PESEL, a w przypadku jego braku - inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację;
 3. wskazanie tytułu wykonawczego albo podstawy prawnej powstania należności;
 4. sygnaturę akt sprawy;
 5. rodzaj wierzytelności;
 6. datę ukończenia postępowania egzekucyjnego;
 7. datę spłaty całości wierzytelności w przypadku ich zgłoszenia przez organ, który wypłacił świadczenia przyznawane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

Krajowy Rejestr Zadłużonych. Kiedy informacje o egzekucji alimentacyjnej są usuwane?

Dane dotyczące egzekucji świadczeń alimentacyjnych zamieszcza niezwłocznie w rejestrze komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne, a w przypadku, gdy komornik nie prowadzi postępowania egzekucyjnego, dane zamieszcza organ, który wypłacił świadczenia przyznawane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

Komornik lub organ, który wypłacił świadczenia przyznawane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, albo sąd niezwłocznie zmieniają albo usuwają z urzędu lub na wniosek podmiotu ujawnionego w rejestrze dane:

 • które są błędne.
 • gdy po ich ujawnieniu zobowiązanie wygasło, zapadło orzeczenie sądowe albo wydana została decyzja administracyjna, z których wynika, że ujawniona w rejestrze wierzytelność nie istnieje albo wygasło zobowiązanie, z którego ona wynika, albo gdy tytuł wykonawczy, który stanowił podstawę ujawnienia, został prawomocnym orzeczeniem sądu pozbawiony wykonalności. Wygaśnięcie zobowiązania musi być stwierdzone orzeczeniem, zaświadczeniem właściwego organu albo oświadczeniem wierzyciela.
 • O czym komornik musi pamiętać, kiedy pracuje poza kancelarią? Cz. III

  komornik sądowy
  dr Tomasz Góra
  Czy komornik może wejść do domu lub firmy dłużnika w nocy? Kiedy ma prawo wezwać policję na pomoc? Czy może sam wejść na teren wojska lub komisariat policji? O czym komornik musi pamiętać, kiedy pracuje poza kancelarią?
  Policja udziela komornikowi, na jego wezwanie, pomocy przy czynnościach egzekucyjnych.
 • Dodatek węglowy, jak alimenty - komornik go nie ruszy

  dodatek węglowy
  dr Tomasz Góra
  Ani komornik sądowy, ani administracyjny organ egzekucyjny nie mogą zająć dodatku węglowego.
  Dodatek węglowy, jak alimenty - komornik go nie ruszy
 • Zabezpieczenie roszczeń przed procesem

  zabezpieczenie roszczeń
  dr Tomasz Góra
  Na czym polega zabezpieczenie roszczeń pieniężnych? Co może zrobić sąd, kiedy przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne? Kiedy zabezpieczeniem roszczeń może być zakaz publikacji? Między innymi na te pytania odpowiada druga część poradnika "Zabezpieczenie roszczeń przed procesem lub w trakcie procesu".
  Zabezpieczenie roszczeń przed procesem lub w trakcie procesu