Partnerzy serwisu:
Czy komornik może wejść do domu lub firmy dłużnika w nocy? Kiedy ma prawo wezwać policję na pomoc? Czy może sam wejść na teren wojska lub komisariat policji? O czym komornik musi pamiętać, kiedy pracuje poza kancelarią?

Komornik sądowy poza wykonywaniem szeregu czynności w kancelarii komornika sądowego musi też przeprowadzać czynności poza kancelarią. Czynności te przeprowadzane są przede wszystkim:

  • w miejscu zamieszkania dłużnika
  • w siedzibie dłużnika.

Egzekucja komornicza. W jakich godzinach komornik może dokonać zajęcia?

Komornik może wykonywać czynności poza kancelarią komorniczą w dni robocze, w godzinach od siódmej do dwudziestej pierwszej. Na wykonanie czynności w dni ustawowo wolne od pracy lub godzinach nocnych jest wymagana zgoda prezesa właściwego sądu rejonowego.

Czynności komornika rozpoczęte przed godziną 21. mogą być prowadzone w dalszym ciągu (czyli również po godzinie 21.) bez zgody prezesa właściwego sądu rejonowego, jeżeli ich przerwanie może znacznie utrudnić egzekucję. Jednakże czynności rozpoczętych przed godziną 21. bez zgody prezesa właściwego sądu rejonowego nie kontynuuje się w miejscu zamieszkania dłużnika, chyba że jest to również miejsce prowadzenia przez niego działalności gospodarczej.

Egzekucja komornicza. Kiedy komornik wzywa policję na pomoc?

Komornik nie ma uprawnień do stosowania przymusu bezpośredniego wobec stron lub innych osób, uczestniczących w czynnościach. W razie oporu stawianego przez osoby uczestniczące w czynnościach, komornik może wezwać pomocy organów Policji lub innych służb. Jeżeli opór stawia osoba wojskowa, z wyjątkiem żołnierza pełniącego terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie, należy wezwać pomocy właściwego organu wojskowego, chyba że zwłoka grozi udaremnieniem egzekucji, a na miejscu nie ma organu wojskowego.

Policja udziela komornikowi, na jego wezwanie, pomocy przy czynnościach egzekucyjnych. W przypadku stwierdzenia okoliczności uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa, Policja niezwłocznie powiadamia prezesa właściwego sądu rejonowego i żąda od komornika wpisania zastrzeżeń do protokołu czynności.

Wyłącznie w asyście Policji komornik dokonuje otwarcia lub przeszukania mieszkania dłużnika.

Egzekucja komornicza. Czy komornik może wejść do budynku policji?

Komornik sądowy nie ma pełnej swobody w wykonywaniu czynności w niektórych miejscach lub obiektach. Swoboda ta została ograniczona przez ustawodawcę w związku ze szczególnym charakterem tych miejsc lub obiektów oraz ze względu na bezpieczeństwo publiczne. W obrębie budynków wojskowych i zajmowanych przez Policję, Straż Graniczną, Służbę Ochrony Państwa, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne lub Straż Marszałkowską oraz na okrętach wojennych można dokonywać czynności egzekucyjnych tylko po uprzednim zawiadomieniu odpowiednio właściwego komendanta lub kierownika jednostki i w asyście wyznaczonego organu wojskowego, organu Policji lub przedstawiciela Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa, Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub Straży Marszałkowskiej.