Partnerzy serwisu:
Komornik sądowy czasami może się wstrzymać z dokonaniem czynności egzekucyjnych. W jakich okolicznościach tak się dzieje?

Komornik sądowy w toku postępowania egzekucyjnego dokonuje różnych czynności i podejmuje różne działania, stosując przede wszystkim przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Komornik, co do zasady działa na podstawie wniosku wierzyciela i na jego rzecz. Wykonuje i realizuje czynności wnioskowane przez wierzyciela. Jednak nie jest pozbawiony obowiązku stosowania przepisów prawa, które czasami nakazują mu powstrzymanie się od dokonywanie określonych czynności.

Kiedy komornik wstrzyma się z egzekucją?

Komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik złoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że obowiązku swojego dopełnił tj. że spełnił świadczenie pieniężne lub niepieniężne albo że wierzyciel udzielił mu zwłoki. Obowiązek udowodnienia powyższych faktów tj. dopełnienia obowiązku lub udzielenia zwłoki spoczywa na dłużniku. Dłużnik w tym przypadku jest zobowiązany przedłożyć komornikowi sądowemu na piśmie dokument, z którego będzie wynikało, że spełnił obowiązek względem wierzyciela, albo że wierzyciel udzielił mu zwłoki. Istotne jest również to, by przedłożony komornikowi dowód nie budził wątpliwości.

Komornik wstrzyma się również z dokonaniem czynności, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik albo jego małżonek podniesie zarzut, wynikający z umowy małżeńskiej przeciwko dokonaniu czynności i okaże umowę majątkową małżeńską oraz przedłoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej oraz jej rodzaj były wierzycielowi wiadome.

Wstrzymując się z dokonaniem czynności, komornik stosownie do okoliczności podejmie działania, które umożliwiają dokonanie czynności w przyszłości. Przede wszystkich chodzi o umożliwienie ewentualnego kontynuowania przez wierzyciela postępowania egzekucyjnego. Komornikowi sądowemu nie wolno na podstawie samego oświadczenia dłużnika zakończyć postępowania, np. przez jego umorzenie, albowiem jest związany wnioskiem o wszczęcie egzekucji złożonym przez wierzyciela.

Wstrzymanie egzekucji komorniczej. Co na to wierzyciel?

O wstrzymaniu czynności i jego przyczynach komornik niezwłocznie zawiadomi wierzyciela. Zawiadamiając wierzyciela komornik powinien przesłać kopie otrzymanych dokumentów od dłużnika w celu zajęcia stanowiska przez wierzyciela i poinformowania komornika sądowego co do dalszego prowadzenia postępowania tj. czy wierzyciel w dalszym ciągu podtrzymuje wniosek o wszczęcie i prowadzenie postępowania egzekucyjnego. W trakcie oczekiwania na stanowisko wierzyciela, komornik powinien powstrzymać się od dokonywania kolejnych czynności egzekucyjnych.

Czynności, która uległa wstrzymaniu komornik dokona niezwłocznie na polecenie wierzyciela.