Partnerzy serwisu:
Czynności przeprowadzane przez komornika sądowego poza kancelarią wymagają od niego zachowania określonych zasad. Jakich?

Komornik sądowy poza wykonywaniem szeregu czynności w kancelarii komornika sądowego jest zobowiązany do przeprowadzania czynności poza kancelarią. Czynności te przeprowadzane są przede wszystkim w:

  • miejscu zamieszkania dłużnika
  • siedzibie dłużnika.

Czynności przeprowadzane poza kancelarią wymagają od komornika dokonywania ich z zachowaniem określonych zasad. Dodatkowo komornik sądowy, przeprowadzając czynności w miejscu zamieszkania lub w siedzibie dłużnika musi mieć świadomość, że wkracza w sferę niezwykle wrażliwą i prywatną dłużnika. Dlatego ustawodawca zabezpiecza wykonywanie powyższych czynności w stosownych regulacjach prawnych.

Egzekucja długu. Co wolno komornikowi?

Przeprowadzając egzekucję poza kancelarią, jeżeli cel egzekucji tego wymaga, komornik zarządzi otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika, jak również przeszuka jego rzeczy, mieszkanie i schowki.

Dopuszczalne jest użycie przez komornika środków przymusu w celu sforsowania przeszkód uniemożliwiających dostęp do pomieszczeń lub mieszkania dłużnika i to nawet wówczas, gdy znajdują się one wewnątrz większego obiektu należącego do osoby trzeciej. Przyzwolenie na to wymaga jednak zachowania ze strony komornika warunku posłużenia się środkami adekwatnymi do napotkanych przeszkód (Wyrok SA w Białymstoku z 22.11.2006 r., I ACa 551/06, OSAB 2007, nr 3-4, poz. 26.)

Gdyby otworzenie mieszkania, pomieszczeń lub schowków było niewystarczające, komornik może przeszukać odzież, którą dłużnik ma na sobie. Komornik może to uczynić także wówczas, gdy dłużnik chce opuścić miejsce dokonywanych czynności lub gdy zachodzi podejrzenie, że chce usunąć od egzekucji przedmioty, które ma przy sobie.

Jeżeli w czasie dokonywania czynności egzekucyjnych w mieszkaniu dłużnika komornik zauważy, że dłużnik oddał poszukiwane przedmioty swemu domownikowi lub innej osobie do ukrycia, komornik może przeszukać odzież tej osoby oraz przedmioty, jakie ma ona przy sobie.

Egzekucja długu. O czym komornik musi pamiętać?

Przeszukanie odzieży na osobie dłużnika oraz przedmiotów, które dłużnik ma przy sobie, poza miejscem zamieszkania, przedsiębiorstwem, zakładem oraz gospodarstwem dłużnika może nastąpić na podstawie pisemnego zezwolenia właściwego prezesa sądu rejonowego. W wypadkach niecierpiących zwłoki przeszukanie może być dokonane bez zezwolenia, jednakże czynność taka musi być niezwłocznie po dokonaniu przedstawiona do zatwierdzenia prezesowi sądu rejonowego.

Przeszukanie odzieży może być dokonane tylko przez osobę tej samej płci, co dłużnik. Przeszukania odzieży na żołnierzu w czynnej służbie wojskowej, z wyjątkiem terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie, albo funkcjonariuszu Policji, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Marszałkowskiej lub Straży Granicznej przeprowadza w obecności komornika odpowiednio żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego albo osoba wyznaczona przez przełożonego funkcjonariusza.

Ważne jest, aby komornik wykonywał czynności z poszanowaniem godności dłużnika.