Partnerzy serwisu:
Komornik sądowy ma obowiązek rejestrowania przebiegu niektórych czynności prowadzonych poza kancelarią. Kiedy musi tak robić?

Komornik sądowy poza wykonywaniem szeregu czynności w kancelarii komornika sądowego jest zobowiązany do przeprowadzania czynności poza kancelarią. Czynności te przeprowadzane są przede wszystkim:

 • w miejscu zamieszkania dłużnika
 • w siedzibie dłużnika.

Niektóre czynności podejmowane przez komornika sądowego poza kancelarią komorniczą wymagają utrwalenia za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk.

Egzekucja długu. Kiedy komornik musi włączyć kamerę?

Rejestracji podlega przebieg następujących czynności egzekucyjnych dokonywanych przez komornika poza kancelarią:

 1. z udziałem dłużnika zmierzające do ustalenia jego stanu majątkowego;
 2. zajęcie ruchomości;
 3. wykonanie postanowienia o oddaniu ruchomości pod dozór innej osobie niż dłużnik;
 4. licytacja ruchomości z wyłączeniem licytacji elektronicznej;
 5. licytacja nieruchomości, chyba że jej przebieg jest utrwalany przez sąd;
 6. oględziny nieruchomości;
 7. wprowadzenie w zarząd nieruchomości w trybie art. 933 Kodeksu postępowania cywilnego;
 8. opróżnienie pomieszczeń z osób lub rzeczy;
 9. wydanie ruchomości i nieruchomości;
 10. wprowadzenie w posiadanie;
 11. przymusowe otwarcie pomieszczenia;
 12. przeszukanie mieszkania lub pomieszczenia gospodarczego dłużnika.

Filmowanie zajęcia komorniczego. O czym komornik musi pamiętać?

Komornik utrwala przebieg czynności również, gdy wniosek taki złoży co najmniej jedna ze stron postępowania tj. wierzyciel lub dłużnik.

Komornik uprzedza osoby uczestniczące w czynności o utrwalaniu przebiegu czynności. Jednak przerywa utrwalanie przebiegu czynności w miejscu zamieszkania dłużnika lub osoby trzeciej, jeżeli dłużnik lub ta osoba sprzeciwiają się temu, o czym należy te osoby pouczyć. Na żądanie osoby, która sprzeciwiła się utrwalaniu czynności, komornik podejmuje utrwalanie czynności na nowo, o czym należy te osoby pouczyć.

Komornik umożliwia stronom i uczestnikom postępowania zapoznanie się z zapisem obrazu i dźwięku w siedzibie kancelarii komorniczej. Stronom ani uczestnikom postępowania nie wydaje się zapisu obrazu i dźwięku.

Wierzyciel i dłużnik mogą być obecni przy czynnościach. Na żądanie stron albo według uznania komornika mogą być obecni także świadkowie, chyba że zachodzi obawa, że wskutek straty czasu na przywołanie świadków egzekucja będzie udaremniona. Świadków przywołuje się w liczbie nie większej niż po dwóch z każdej strony. Przy niektórych czynnościach udział świadków może być obowiązkowy. Tak się na przykład dzieje przy spisie majątku ruchomego w ramach zabezpieczenia spadku – dokument sporządza się wtedy w obecności dwóch świadków powołanych przez komornika. Podobnie rzecz ma się w przypadku spisu inwentarza po spadkodawcy.

Komornik powinien przywołać jednego lub dwóch świadków, jeżeli dłużnik nie jest obecny lub komornik go wydalił, chyba że zachodzi obawa, iż wskutek straty czasu na przywołanie świadków egzekucja będzie udaremniona. Świadkami mogą być także członkowie rodziny i domownicy dłużnika. Świadkowie nie otrzymują wynagrodzenia.