Partnerzy serwisu:
Komornik sądowy w toku postępowania egzekucyjnego dokonuje licznych czynności egzekucyjnych, w tym przede wszystkim zajęć egzekucyjnych. Komornik zajmuje m.in.: wynagrodzenie za pracę dłużnika, rachunek bankowy, świadczenie emerytalne oraz dokonuje zajęcia innych wierzytelności.

Jedną z typowych wierzytelności, którą zajmuje komornik sądowy jest wierzytelność z tytuły nadpłaty i zwrotu podatku z Urzędu Skarbowego.

Skutki zajęcia nadpłaty i zwrotu podatku

Zajęcie dokonane przez komornika sądowego obejmuje wszelkie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku istniejące w chwili zajęcia oraz powstałe po zajęciu. Niezależnie od tego czy dłużnik rozliczył się już z Urzędem Skarbowym, jeżeli zajęcie zostało dokonane to będzie ono skuteczne także w przyszłości, kiedy wystąpi nadpłata lub zwrot podatku dla dłużnika.

Zawiadomienie o zajęciu nadpłaty i zwrotu podatku oraz inne dokumenty związane z dokonanym zajęciem komornik doręcza Naczelnikowi Urzędu Skarbowego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej. Odpis zajęcia wierzytelności komornik doręcza również dłużnikowi.

Czy komornik musi znać właściwy Urząd Skarbowy dłużnika?

Zajęcie nadpłaty i zwrotu podatku skierowane do naczelnika urzędu skarbowego jest skuteczne wobec pozostałych naczelników urzędów skarbowych. Komornik w chwili obecnej nie musi poszukiwać właściwego urzędu skarbowego dłużnika w sytuacji, kiedy dłużnik np. zmienił miejsce zamieszkania i spowodowało to zmianę właściwości urzędu. Przesłanie zajęcia do jednego Naczelnika Urzędu Skarbowego jest wystarczające dla skuteczności zajęcia egzekucyjnego.

W przypadku dokonania przez komornika sądowego skutecznego zajęcia, nadpłata przekazywana jest do organu egzekucyjnego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w całości. W przypadku, kiedy małżonkowie rozliczają się wspólnie, a dłużnikiem jest tylko jeden z nich, nadpłata również zostanie w całości przekazana na poczet egzekucji.

Zajęcie nadpłaty i zwrotu podatku skierowane do naczelnika urzędu skarbowego nie wywołuje skutku, jeżeli dotyczy dłużnika, który nie jest zaewidencjonowany w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników.

Zwrot nadpłaty po rozliczeniu sprawy egzekucyjnej

W przypadku, kiedy po przekazaniu środków przez Naczelnika Urzędu Skarbowego i po rozliczeniu sprawy egzekucyjnej wystąpi nadwyżka, to podlega ona zwrotowi. Zwrotu dokonuje komornik bezpośrednio dłużnikowi.