Partnerzy serwisu:
Czy komornik sądowy może prowadzić egzekucję z kwot dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych - tzw. trzynastej i czternastej emerytury? Wyjaśniamy.

Trzynasta emerytura – komu przysługuje?

Zgodnie z ustawą z 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1808 ze zm.), dodatkowe roczne świadczenie pieniężne (tzw. „trzynasta emerytura") przysługuje osobom, które 31 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, mają prawo do:

 1. świadczeń, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a i b ustawy z 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1656)
 2. świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, o których mowa w art. 18 pkt 1-4 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 266, 1535 i 1621)
 3. świadczeń, o których mowa w art. 12 i art. 16 ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2020 r. poz. 517 oraz z 2021 r. poz. 794)
 4. świadczeń, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a-c ustawy z 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 586 i 2320)
 5. świadczeń, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a-c ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723 i 2320)
 6. emerytur i rent, o których mowa w art. 3 pkt 1-3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, 353, 794 i 1621)
 7. rent, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6-8 oraz art. 49, art. 50 i art. 52 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1205 oraz z 2021 r. poz. 1621)
 8. rent, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 i 4 ustawy z 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. z 2020 r. poz. 984)
 9. renty socjalnej, o której mowa w ustawie z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1300 oraz z 2021 r. poz. 1621)
 10.   świadczenia przedemerytalnego i zasiłku przedemerytalnego, o którym mowa w ustawie z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1725 oraz z 2021 r. poz. 353)
 11.   świadczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. z 2020 r. poz. 684 oraz z 2021 r. poz. 794)
 12.   renty strukturalnej, o której mowa w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 13.   okresowej emerytury kapitałowej, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 926)
 14.   emerytury, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1924 oraz z 2021 r. poz. 1621)
 15.   świadczenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 128 oraz z 2021 r. poz. 1621)
 16.   okresowej emerytury rolniczej, o której mowa w art. 15 ustawy z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 637 oraz z 2017 r. poz. 38)
 17.   rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 2021 r. poz. 419 i 1621).

W razie zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia, osobie uprawnionej przysługuje jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne.

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne nie przysługuje osobom, którym prawo do świadczeń zostało zawieszone na dzień 31 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe roczne świadczenie pieniężne.

Czy komornik może zająć trzynastą i czternastą emeryturę?

Z kwoty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego (tzw. trzynastki) i kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego (tzw. czternastki) nie dokonuje się potrąceń i egzekucji. Oznacza to, że komornik sądowy nie może prowadzić egzekucji z wyżej wskazanych świadczeń.

Ponadto zgodnie z art. 54a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 ze zm.) wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego na rachunku bankowym są: dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 1 ustawy z 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1808 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 1358), kolejne w 2022 r. dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 1 ustawy z 26 maja 2022 r. o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. poz. 1358). Oznacza to, że organ egzekucyjny nie może dokonać zajęcia dodatkowego świadczenia również na rachunku bankowym.