Partnerzy serwisu:
Komornicza egzekucja z rent i emerytur może być przeprowadzona jedynie po uwzględnieniu kwot wolnych od egzekucji i potrąceń. Ile te kwoty wynoszą?

Ograniczenia przy egzekucji z emerytur i rent zostały uregulowane w ustawie z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504 ze zm.), szczególnie w art. 140 i 141.

Potrącenia ze świadczeń pieniężnych określonych w ustawie - po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - mogą być dokonywane z uwzględnieniem kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń, w następujących granicach:

 1. świadczeń alimentacyjnych - do wysokości 60 proc. świadczenia
 2. innych egzekwowanych należności - do wysokości 25 proc. świadczenia.

Renty i emerytury 2022. Jaka kwota emerytury nie podlega egzekucji?

Kwota emerytury i renty wolna od egzekucji i potrąceń wynosi:

     1. 500 zł - przy potrącaniu należności na poczet sum egzekwowanych na mocy tytułów 
         wykonawczych na zaspokojenie:

 • - należności alimentacyjnych
 • - należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, 1162, 1981 i 2105)
 • - należności likwidatora funduszu alimentacyjnego powstałych z tytułu świadczeń alimentacyjnych wypłaconych na podstawie ustawy z 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. poz. 200, z późn. zm.)
 • - należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. poz. 732 i 1366, z 2007 r. poz. 1378, z 2008 r. poz. 770 oraz z 2009 r. poz. 1261), wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi

      2. 75 proc. minimalnej emerytury r. tj. 913,50 zł netto w 2022 r.- przy potrącaniu należności na
         poczet sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż
         należności alimentacyjne wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi;

Powyższe kwoty wolne od egzekucji i potrąceń, podlegają corocznej waloryzacji od 1 marca na zasadach określonych dla emerytur i rent.

Renty i emerytury 2022. Ile musi zostawić komornik z emerytury?

Do powyższych zasad wprowadzone zostały pewne ograniczenia i wyjątki:

 1. Jeżeli po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wysokość świadczenia jest niższa niż kwota świadczenia wolna od potrąceń i egzekucji, potrąceń i egzekucji nie dokonuje się.
 2. Kwoty emerytur i rent przyznanych z uwzględnieniem okresów ubezpieczenia za granicą, wolne od potrąceń i egzekucji, ustala się proporcjonalnie do wypłacanego świadczenia.
 3. Kwoty wolne od potrąceń i egzekucji ustala się dla emerytur i rent wraz ze wszystkimi wzrostami i zwiększeniami, dodatkami oraz innymi świadczeniami wypłacanymi wraz z emeryturą lub rentą na podstawie odrębnych przepisów, z wyłączeniem świadczeń rodzinnych oraz dodatku dla sierot zupełnych, dodatku pielęgnacyjnego, dodatku weterana poszkodowanego i dodatku pieniężnego do renty inwalidzkiej.
 4. W razie zbiegu uprawnień do dwóch lub więcej świadczeń pieniężnych kwotę wolną od egzekucji i potrąceń ustala się od jednego - wyższego świadczenia.
 5. W razie dokonywania potrąceń i egzekucji z części renty rodzinnej ustalanej w wysokości dla więcej niż jednej osoby uprawnionej, kwotę wolną od potrąceń i egzekucji dla tej części renty ustala się proporcjonalnie do liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej. Wynik dzielenia kwoty wolnej od potrąceń i egzekucji przez liczbę osób uprawnionych do renty rodzinnej, po zaokrągleniu w górę do pełnych groszy, stanowi ustaloną proporcjonalnie kwotę części renty rodzinnej wolnej od potrąceń i egzekucji.