Partnerzy serwisu:
Kiedy następuje umorzenie postępowania komorniczego? Czym skutkuje? Na czyj wniosek może być umorzone postępowanie komornicze?

Umorzenie postępowania egzekucyjnego oznacza jego zakończenie. Umorzenie postępowania kończy definitywnie postępowanie egzekucyjne. Umorzenie konieczne jest w razie istnienia pewnej przeszkody o charakterze trwałym, która uniemożliwia dalsze prowadzenie postępowania, z powodu długo trwającego zawieszenia lub z innych przyczyn.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych, lecz nie pozbawia wierzyciela możności wszczęcia ponownej egzekucji, chyba że z innych przyczyn egzekucja jest niedopuszczalna. Umorzenie postępowania egzekucyjnego nie może naruszać praw osób trzecich.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego może nastąpić: z mocy prawa, na podstawie postanowienia organu egzekucyjnego oraz na mocy postanowienia sądu.

Kiedy może nastąpić umorzenie postępowania?

Umorzenie postępowania z mocy prawa następuje m.in.:

 1. Po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości;
 2. Z dniem uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ (postępowanie restrukturyzacyjne).

Umorzenie postępowania egzekucyjnego w całości lub części z urzędu następuje:

 1. jeżeli okaże się, że egzekucja nie należy do organów sądowych;
 2. jeżeli wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności sądowej albo gdy egzekucja ze względu na jej przedmiot lub na osobę dłużnika jest niedopuszczalna;
 3. jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych;
 4. jeżeli wierzyciel w ciągu sześciu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania;
 5. jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności albo orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności, zostało uchylone lub utraciło moc;
 6. jeżeli egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności nie jest dłużnikiem, i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji, albo jeżeli prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego.

Na czyj wniosek może nastąpić umorzenie postępowania?

Organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości lub części na wniosek:

 1. jeżeli tego zażąda wierzyciel; jednakże w sprawach, w których egzekucję wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczęcia egzekucji;
 2. gdy zażąda tego dłużnik, jeżeli przed dniem złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji roszczenie objęte tytułem wykonawczym uległo przedawnieniu, a wierzyciel nie wykaże, że nastąpiło zdarzenie, wskutek którego bieg terminu przedawnienia został przerwany;
 3. jeżeli wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpieczającego pełne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia, chyba że egzekucja skierowana jest do przedmiotu zastawu.

Od 1 września 2022 r. na komorników sądowych został nałożony dodatkowy obowiązek w związku z umorzeniem postępowania egzekucyjnego. Niezwłocznie po uprawomocnieniu się postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego komornik zawiadamia o uchyleniu dokonanego zajęcia osoby trzecie, na których prawa i obowiązki zajęcie miało wpływ, w szczególności dozorcę zajętej ruchomości, pracodawcę, bank, dłużnika zajętej wierzytelności lub inną osobę, która z zajętego prawa jest obciążona obowiązkiem względem dłużnika. Powyższy obowiązek stosuje się także w razie ukończenia postępowania egzekucyjnego w inny sposób.