Partnerzy serwisu:
Komornik sądowy - w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego - może czasowo wstrzymać egzekucję. To wstrzymanie może mieć charakter bardziej trwały i przybrać postać zawieszenia postępowania. Kiedy wystąpi i jakie będą jego skutki?

Zastosowanie instytucji zawieszenia postępowania egzekucyjnego wiąże się z przeszkodami o charakterze przejściowym lub trwałym, które uniemożliwiają dalsze prowadzenie postępowania egzekucyjnego. Zawieszenie uzasadniają istotne przyczyny, które mogą dotyczyć np. braku zdolności procesowej stron postępowania. Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego zawierają odrębne regulacje, co do konkretnych podstaw zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

Zawieszenie komorniczego postępowania egzekucyjnego – kiedy może wystąpić?

Zawieszenie postępowania następuje z urzędu lub na wniosek. Zawieszenie może mieć charakter obligatoryjny (musi nastąpić, gdy zaistnieją określone przesłanki) lub fakultatywny (kiedy postępowanie może ale nie musi być zawieszone). Zawieszenie postępowania może nastąpić z mocy samej ustawy, z mocy prawa lub na podstawie postanowienia organu egzekucyjnego bądź też sądu sprawującego nadzór nad postępowaniem egzekucyjnym.

Do najczęściej występujących powodów zawieszenia postepowania egzekucyjnego z urzędu lub z mocy prawa można zaliczyć:

  1. brak zdolności procesowej lub przedstawiciela ustawowego wierzyciela lub dłużnika,
  2. śmierć wierzyciela lub dłużnika,
  3. ogłoszenie upadłości dłużnika co do składników wchodzących w skład masy upadłości,
  4. w niektórych przypadkach wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego,

Z kolei do  najczęściej występujących powodów obligatoryjnego zawieszenia postepowania egzekucyjnego na wniosek można zaliczyć:

  1. Na żądanie wierzyciela,
  2. Na żądanie dłużnika, jeżeli sąd zawiesił natychmiastową wykonalność tytułu lub wstrzymał jego wykonanie albo dłużnik złożył zabezpieczenie konieczne według orzeczenia sądowego do zwolnienia go od egzekucji,
  3. Na żądanie dłużnika, jeżeli egzekucja z jednej części jego majątku oczywiście wystarcza ma zaspokojenie wierzyciela,
  4. Na wniosek dłużnika postępowanie prowadzone na podstawie tytułu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności wyroku zaocznego, nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, upominawczym albo elektronicznym postępowaniu upominawczym, jeżeli dłużnik przedstawi zaświadczenie określone w art. 139 § 5 Kodeksu postępowania cywilnego, z którego wynika, że wyrok zaoczny lub nakaz zapłaty został doręczony na inny adres aniżeli miejsce zamieszkania dłużnika ustalone w postępowaniu egzekucyjnym,

Czym skutkuje zawieszenie komorniczego postępowania egzekucyjnego?

Oprócz powyższych przypadków sąd może na wniosek zawiesić w całości lub części postępowanie egzekucyjne, jeżeli złożono skargę na czynności komornika lub zażalenie na postanowienie sądu. Zawieszenie postępowania sąd może uzależnić od złożenia przez dłużnika zabezpieczenia,

Skutkiem zawieszenia postępowania jest wstrzymanie biegu terminów sądowych i ustawowych, podejmowanie przez organ egzekucyjny jedynie czynności mających na celu podjęcie postępowania.