Partnerzy serwisu:
Kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu egzekucyjnym? Jakie ma prawa i obowiązki?

Pełnomocnik w postępowaniu egzekucyjnym

W postępowaniu egzekucyjnym strony (wierzyciel lub dłużnik) mogą działać osobiście lub przez pełnomocników. Działanie strony przez pełnomocnika zastępuje ją w postępowaniu egzekucyjnym, ale nie pozbawia prawa do czynnego uczestnictwa.

Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny. Pełnomocnikiem może być również:

 • małżonek
 • rodzeństwo
 • zstępni lub wstępni strony
 • osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

W sprawach własności intelektualnej pełnomocnikiem może być także rzecznik patentowy. Natomiast w sprawach restrukturyzacji i upadłości rolę pełnomocnika może pełnić osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia. Pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nieposiadającego osobowości prawnej, może być również pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego.

Pełnomocnictwo może być ogólne tzn. obejmujące prawo do reprezentowania strony podczas całego postępowania egzekucyjnego i składania wniosków w toku tego postępowania. Pełnomocnictwo może też być udzielone tylko do niektórych czynności procesowych, np. do:

 • wszczęcia postępowania egzekucyjnego,
 • złożenia konkretnego wniosku w toku egzekucji
 • przejrzenia akt postępowania egzekucyjnego.

Pełnomocnik jest obowiązany przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa wraz z odpisem dla strony przeciwnej. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie.

Złożenie dokumentu wykazującego umocowanie lub jego uwierzytelnionego odpisu nie jest wymagane, jeżeli stwierdzenie przez sąd umocowania jest możliwe na podstawie wykazu lub innego rejestru, do którego sąd ma dostęp drogą elektroniczną.

W toku sprawy pełnomocnictwo może być udzielone ustnie komornikowi przez oświadczenie złożone przez stronę i wciągnięte do protokołu.

Mocodawca stawający się jednocześnie z pełnomocnikiem może niezwłocznie prostować lub odwoływać oświadczenia pełnomocnika. Mocodawca jak i pełnomocnik mogą w każdym czasie wypowiedzieć pełnomocnictwo.

Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez mocodawcę odnosi skutek prawny w stosunku do komornika z chwilą zawiadomienia go o tym. Adwokat lub radca prawny, który wypowiedział pełnomocnictwo, obowiązany jest działać za stronę jeszcze przez dwa tygodnie, chyba, że mocodawca zwolni go od tego obowiązku. Każdy inny pełnomocnik powinien, mimo wypowiedzenia, działać za mocodawcę przez ten sam czas, jeżeli jest to konieczne do uchronienia mocodawcy od niekorzystnych skutków prawnych. W razie śmierci strony albo utraty przez nią zdolności sądowej, pełnomocnictwo wygasa. Jednakże pełnomocnik procesowy działa aż do czasu zawieszenia postępowania.

 • Wybór komornika - zasady

  komornik sądowy
  dr Tomasz Góra
  Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.
  Licytacja komornicza.
 • Wierzyciel a dłużnik

  wierzyciel
  dr Tomasz Góra
  Wierzyciel i dłużnik - kim są i jakie ich prawa i obowiązki.
  Wierzyciel i dłużnik - kim są i jakie ich prawa i obowiązki
 • Czy przy licytacji nieruchomości potrzebne jest pełnomocnictwo?

  licytacja nieruchomości
  dr Tomasz Góra
  W praktyce licytacji nieruchomości zagadnienie udzielania pełnomocnictw budzi wątpliwości i nastręcza problemy licytantom i ich pełnomocnikom.
  Udzielenie pełnomocnictwa to nic innego, jak upoważnienie pełnomocnika do działania w imieniu mocodawcy w określonym zakresie.