Partnerzy serwisu:
Powództwo ekscydencyjne (interwencyjne) w postępowaniu egzekucyjnym jest środkiem obrony przed naruszeniem praw osoby trzeciej. Komu przysługuje? Kiedy i gdzie je można wytoczyć?

Ten artykuł jest kontynuacją artykułu „Powództwo opozycyjne. Co to jest i do czego służy?", w którym zostało omówione powództwo opozycyjne, służące dłużnikowi, jako merytoryczna forma obrony przed egzekucją. W niniejszym artykule omówione zostanie powództwo ekscydencyjne (interwencyjne).

 Powództwo ekscydencyjne (interwencyjne) – kto może je wnieść?

Powództwo ekscydencyjne (interwencyjne) przysługuje osobie trzeciej. Nie przysługuje ono natomiast dłużnikowi, któremu służy powództwo opozycyjne. Małżonkowi dłużnika może przysługiwać powództwo ekscydencyjne, jeżeli nie został wskazany w tytule wykonawczym, jako współdłużnik. Powództwo ekscydencyjne może przybierać dwie postaci:

  • powództwa osoby trzeciej o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji sądowej
  • powództwa osoby trzeciej o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji administracyjnej.

 Powództwo ekscydencyjne o zwolnienie od egzekucji sądowej

Naruszenie praw osoby trzeciej może dotyczyć np. przysługującego jej prawa własności, współwłasności, ograniczonego prawa rzeczowego (np. hipoteka, zastaw).

Powodem, a więc osobą wnoszącą powództwo ekscydencyjne jest osoba trzecia, której prawa zostały naruszone przez egzekucję. Osobą trzecią nie może być ani dłużnik, ani wierzyciel. Pozwanym jest wierzyciel, na którego rzecz prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, w którym doszło do zajęcia rzeczy lub prawa.

Osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa. Jeżeli dłużnik zaprzecza prawu powoda, należy oprócz wierzyciela pozwać również dłużnika.

Powództwo można wnieść co do zasady w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa. Odrębne od Kodeksu postępowania cywilnego przepisy mogą przewidywać inne terminy na wniesienie powództwa.

Powództwo ekscydencyjne o zwolnienie od egzekucji administracyjnej

Drugą postacią powództwa ekscydencyjnego jest powództwo o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji administracyjnej. Do pozwu należy dołączyć postanowienie administracyjnego organu egzekucyjnego odmawiające żądaniu wyłączenia przedmiotu spod egzekucji. Niezależnie od wyniku sprawy sąd nałoży koszty procesu na osobę trzecią, powołującą w powództwie o zwolnienie przedmiotu od egzekucji administracyjnej nowe dowody istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, których nie przedstawiła w postępowaniu administracyjnym, mimo że mogła je powołać w tym postępowaniu.

Powództwo o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji administracyjnej można wnieść w ciągu dni 14 od doręczenia postanowienia administracyjnego organu egzekucyjnego, a jeżeli zainteresowany wniósł zażalenie na to postanowienie - w ciągu dni 14 od doręczenia postanowienia wydanego na skutek zażalenia.

Powództwo ekscydencyjne – gdzie je wytoczyć?

Podobnie jak w przypadku powództwa opozycyjnego, powództwa ekscydencyjne wytacza się przed sąd rzeczowo właściwy, w którego okręgu prowadzi się egzekucję. Miejsce prowadzenia egzekucji określa się na podstawie przepisów wspomnianego kodeksu, regulujących właściwość miejscową organu egzekucyjnego także wtedy, gdy do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną. Jeżeli egzekucji jeszcze nie wszczęto, powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności wytacza się według przepisów o właściwości ogólnej.