Partnerzy serwisu:
Komornik sądowy prowadząc egzekucję z rachunku bankowego, co do zasady nie zajmuje wszystkich środków pieniężnych dłużnika.

Jaki procent środków na rachunku może zająć komornik?

Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. W chwili obecnej jest to kwota 3182 zł, a od 1 lipca będzie to kwota 3225 zł miesięcznie.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku oszczędnościowym, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym oraz na rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej prowadzonym dla kilku osób fizycznych są wolne od zajęcia do wyżej określonej wysokości, niezależnie od liczby współposiadaczy takiego rachunku.

Wyjątkiem od powyższej zasady są rachunki zajęte na zaspokojenie alimentów. Środki na tych rachunkach podlegają egzekucji w pełnej wysokości. W tym przypadku nie ma kwoty wolnej od zajęcia.

Jakie świadczenia zwolnione są z egzekucji?

Niezależnie od powyższych ograniczeń środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych pochodzące z różnego rodzaju świadczeń, dodatków i zasiłków, nie podlegają egzekucji. Zwolnione od egzekucji są, m.in.: świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze, świadczenie dobry start i inne dotyczące rodziny i dzieci oraz dodatki: osłonowy, węglowy, dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła i dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, dodatek elektryczny, a także świadczenie wspierające, tzw. "trzynasta i czternasta emerytura" i inne określone przepisami Kodeksu postępowania cywilnego i Prawa bankowego. Powyższe zwolnienia spod egzekucji wynikają wprost z ustawy i nie wymagają dodatkowych czynności ze strony organów egzekucyjnych.

Dodatkowo wynikający z zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego zakaz wypłat z tego rachunku nie dotyczy bieżących wypłat na wynagrodzenie za pracę wraz z podatkami i innymi ciężarami ustawowymi oraz na zasądzone alimenty i renty o charakterze alimentacyjnym zasądzone tytułem odszkodowania - do wysokości przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Wypłata na wynagrodzenie za pracę następuje po złożeniu komornikowi odpisu listy płac lub innego wiarygodnego dowodu, a wypłata na alimenty i renty alimentacyjne - tytułu wykonawczego stwierdzającego obowiązek dłużnika do płacenia alimentów lub renty.

Bank dokonuje wypłat na podstawie zezwolenia komornika. Wypłaty na alimenty i renty alimentacyjne następują do rąk uprawnionego do tych świadczeń.

 • Czy komornik może zająć 13. lub 14. emeryturę?

  komornik
  dr Tomasz Góra
  Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów tzw. trzynasta emerytura jest świadczeniem wypłacanym z urzędu od 2019 roku, a od dwóch lat gwarantowanym ustawowo dla wszystkich emerytów i rencistów.
 • Czy komornik może zająć nadpłatę i zwrot podatku za 2023 rok?

  egzekucja komornicza
  dr Tomasz Góra
  Komornik sądowy w toku postępowania egzekucyjnego dokonuje licznych czynności egzekucyjnych, w tym przede wszystkim zajęć egzekucyjnych. Komornik zajmuje m.in.: wynagrodzenie za pracę dłużnika, rachunek bankowy, świadczenie emerytalne oraz dokonuje zajęcia innych wierzytelności.
 • Czy komornik może zająć świadczenie "800+"

  Zamówienia publiczne
  dr Tomasz Góra
  Komornik sądowy, prowadząc egzekucję z majątku dłużnika, w określonych sytuacjach jest ograniczony w możliwości zajęcia danych świadczeń, zasiłków, dodatków itd.
  Komornik