Partnerzy serwisu:
Nie ma przeszkód prawnych na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych, aby zamawiający przeprowadził postępowanie, w którym dopuści jednocześnie zaoferowanie sprzętu nowego jak i używanego.

Pytanie

Zamawiający chciałby dopuścić do przetargu nieograniczonego produkt nowy i używany.

Znaczenie w kryterium wyboru oferty będzie miał rok produkcji i warunki gwarancji. Mam jednak wątpliwość Czy nie są to 2 różne produkty, czy oferty będą porównywalne? Czy produkty: nowy i używany mogą być przedmiotem jednego postępowania?

Odpowiedź

Nie ma przeszkód prawnych na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych, aby zamawiający przeprowadził postępowanie, w którym dopuści jednocześnie zaoferowanie sprzętu nowego jak i używanego.

Porównywalność ofert

Kwestia porównywalności ofert jest związana przede wszystkim z dokładnym opisem przedmiotu zamówienia, a następnie z prawidłowym doborem kryteriów oceny ofert i proporcji pomiędzy nimi. Na pewno przy doborze kryteriów do przedmiotowego pytania należy wziąć pod uwagę oprócz ceny, roku produkcji czy gwarancji inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia. Można na przykład ustalić kryteria związane ze zużyciem sprzętu, energochłonnością, porównaniem kosztów serwisu, części zamiennych itd. (jeżeli jest to w określonym przypadku możliwe w danym przypadku). W określaniu tych kryteriów może pomóc osoba, która dokładne zna się na zamawianym sprzęcie, gdyż ważne jest, aby ustalone kryteria oceny ofert pozwoliły na wybór najkorzystniejszej oferty, czyli takiej, która, w myśl art. 2 pkt 5 Prawa zamówień publicznych będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

Kryteria oceny

Problem z porównywalnością ofert może pojawić się w każdym postępowaniu, również takim, którego przedmiotem jest tylko sprzęt nowy jak i tylko używany. W każdym przypadku niemożliwość porównania ofert dotyczy niewłaściwie dobranych kryteriów lub ich proporcji, albo też braku określenia przez zamawiających, jak będzie oceniana oferta, gdy jakiś parametr dodatkowo punktowany nie będzie w ofercie wskazany lub gdy dany parametr będzie miał wartość zero.

Uwaga!

Przy dzieleniu przez zero - a najczęściej takie wzory się wykorzystuje - nie jest możliwe wypunktowanie danego kryterium.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 5, art. 29-30, art. 91 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) www.portalzp.pl