Partnerzy serwisu:
Ustawa Prawo zamówień publicznych nie przewiduje możliwości odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę z powodu niezłożenia oferty dodatkowej.

Pytanie

W prowadzonym postępowaniu na jedną z części zamawiający wezwał dwóch wykonawców do złożenia ofert dodatkowych ze względu na złożenie dwóch identycznych cen. Co zrobić w przypadku, gdy jeden z wykonawców złoży ofertę dodatkową, zaś drugi w ogóle nie ustosunkuje się do tej sytuacji? Czy takie zachowanie drugiego z wykonawców należy traktować jako podtrzymanie ceny zawartej w ofercie pierwotnej, czy odrzucić jego ofertę i na jakiej podstawie?

Odpowiedź

Ustawa Prawo zamówień publicznych nie przewiduje możliwości odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę z powodu niezłożenia oferty dodatkowej.

Wezwanie do złożenia ofert dodatkowych

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Niezłożenie oferty dodatkowej

Z powyższego przepisu wynika dla zamawiającego obowiązek wystąpienia do wykonawców o złożenie oferty dodatkowej. Jednakże nie wynika z tego obowiązek wykonawcy do jej złożenia. Może zatem wystąpić sytuacja, gdy jeden lub obaj wykonawcy nie złożą oferty dodatkowej. Należy więc przyjąć, że poprzez niezłożenie oferty dodatkowej wykonawca podtrzymuje cenę podaną w złożonej przez siebie ofercie . Jest do tego uprawniony, gdyż ustawa Prawo zamówień publicznych nie dopuszcza jedynie możliwości zaoferowania cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach (art. 91 ust. 6 ustawy Pzp). Wynika to również z tego, że wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres w niej wskazany, wynikający z ustawy.

Uwaga!

Ustawodawca nie przewidział możliwości odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę w przypadku braku oferty dodatkowej oraz nie przewidział możliwości wykluczenia takiego wykonawcy. Przesłanki odrzucenia oferty i wykluczenia wykonawcy stanowią bowiem katalog zamknięty i nie przewidują one takiej możliwości.

Podstawa prawna: art. 91 ust. 5 i 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

www.portalzp.pl