Partnerzy serwisu:
Na podstawie zawartej umowy o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej.

Pytanie

W przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi powiatowej, gdzie przyjęto rozliczenie kosztorysowe, dokonano na prośbę wykonawcy zmiany opisu jednej pozycji. Zamiast wpisania podbudowę z kruszywa, to wskazano podbudowę z gruntu stablizowanego cementem. Cena jednostkowa tej pozycji nie uległa zmianie, zmieniła się tylko ilość. W dokumentacji napisane jest, że w/w podbudowę należy wykonać z kruszywa, ewentualnie z gruntu stabilizowanego cementem za zgodą Inspektora Nadzoru. Czy wystarczy kosztorys powykonawczy, czy trzeba też sporządzić aneks na roboty zamienne. W umowie mamy zapisane, że jeżeli wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu, to nie potrzeba aneksu i tak też jest w tym przypadku.

Odpowiedź

Sytuacja opisana w treści pytania nie jest zmianą umowy wymagającą sporządzenia aneksu, a jedynie wypełnianiem jej postanowień. Konieczne jest jedynie sporządzenie kosztorysu powykonawczego.

Działanie zamawiającego jest prawidłowe, ponieważ dokumentacja, która opisuje przedmiot umowy, przewiduje możliwość wykonania podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem za zgodą Inspektora Nadzoru, zamiast z kruszywa. Zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny na podstawie zawartej umowy o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Co więcej w razie wątpliwości poczytuje się, iż wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem stanowiącym część składową umowy.

Czytaj: Zagraniczne firmy coraz częściej wygrywają przetargi w Polsce >>

Podstawa prawna art. 647, 649 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

www.portalzp.pl