Partnerzy serwisu:
Jeśli wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, nie jest konieczne dokonywanie przez zamawiającego ani wykonawcę żadnych dodatkowych czynności, związanych z wykazaniem spełniania tego warunku.

Pytanie:

Zamawiający wymagał od wykonawców, aby w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, osiągnęli średnioroczne przychody ze sprzedaży netto w wysokości 10 mln zł. Ofertę najtańszą złożyła firma, która prowadzi działalność gospodarczą od 10.05.2012 r. tj. złożyła rachunek zysków i strat za pełny rok 2013 z kwotą 19.010.635,04 zł i niepełny rok 2012 z kwotą 3.782.336,69 zł. Według nas możliwe są 2 rozwiązania. Należy uznać, że w 2013 r. spełniony jest warunek natomiast w 2012 roku nie oraz, że należy wykluczyć wykonawcę. Naszym zdaniem jest to jednak dyskryminujące w stosunku do firm, które nie prowadzą pełnych 3 lat działalności. W tym przypadku nastąpiłoby skrajnie nierówne traktowanie wykonawców. Można też uznać, że firma spełnia ww. warunek gdyż biorąc pod uwagę fakt niepełnego roku 2012 oraz sformułowanie "a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie" należy oceniać sumę tego okresu i sumę przychodów. Tym samym można uznać warunek za spełniony. Które z rozwiązań jest prawidłowe?

Odpowiedź:

Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej. Nie jest konieczne dokonywanie przez zamawiającego ani wykonawcę żadnych dodatkowych czynności, związanych z wykazaniem spełniania tego warunku.

Zamawiający wymagał, aby wykonawca w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, osiągnął średnioroczne przychody ze sprzedaży netto w wysokości 10 mln zł. Rzeczywiście interpretacja tego postanowienia może budzić wątpliwości ze względu na to, że przychody średnioroczne oblicza się w danym okresie czasu otrzymując jedną wartość stanowiącą średnią (dzieląc sumę przychodów w okresie trzech lat przez trzy). Nie można obliczyć przychodów średniorocznych dla każdego roku obrotowego - wówczas nie będą to przychody uśrednione, a rzeczywiste.

W związku z tym możliwe są dwa wyjaśnienia:

- zamawiający żądał wykazania średniego przychodu ze sprzedaży netto w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - to w tym okresie, w wysokości co najmniej 10 mln zł.

- zamawiający żądał wykazania minimalnego przychodu ze sprzedaży netto w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy - to w tym okresie (przy czym okres krótszy należy rozumieć jako zakończone lata obrotowe), w wysokości co najmniej 10 mln zł.

Czytaj: Zagraniczne firmy coraz częściej wygrywają przetargi w Polsce >>

Obliczanie średniego przychodu

Zakładając, że pozostałe postanowienia siwz nie poruszają tego tematu i że nie było wyjaśnień zamawiającego dotyczących przedmiotowej kwestii, należałoby raczej przyjąć pierwsze wyjaśnienie. A zatem trzeba uznać, że do obliczenia średniorocznych przychodów bierze się pod uwagę każdy z ostatnich trzech lat obrotowych. W przypadku wykonawców, którzy prowadzą działalność krócej, bierze się pod uwagę cały okres prowadzenia działalności. Zatem w przedmiotowej sprawie należy obliczyć średnioroczny dochód wykonawcy na podstawie przedstawionych przez niego danych: rachunku zysków i strat za pełny rok 2013 i za niepełny rok 2012.

www.portalzp.pl

Podstawa prawna art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).