Partnerzy serwisu:
Kodeks cywilny przewiduje, że inwestor, którym na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych jest zamawiający, udziela wykonawcy gwarancji zapłaty za roboty budowlane w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych.

Pytanie

Wykonawca wyłoniony w przetargu na wykonanie robót budowlanych wystąpił do zamawiającego po podpisaniu umowy z żądaniem o dostarczenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane. Powołał się na art. 6491-6495 kodeksu cywilnego. Czy wskazane przepisy KC mają zastosowanie do zamówień publicznych i jak postępować w sytuacji zażądania przez wykonawcę gwarancji zapłaty wynagrodzenia przez zamawiającego?

Odpowiedź

Żądanie gwarancji zapłaty za roboty budowlane jest uprawnieniem wykonawcy, a jej udzielenie stanowi obowiązek zamawiającego.

Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy nie zawierają stosownego wyłączenia. Żaden z artykułów ustawy Prawo zamówień publicznych nie zawiera takiego wyłączenia w stosunku do żądania gwarancji zapłaty za roboty budowlane.

Kodeks cywilny przewiduje, że inwestor, którym na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych jest zamawiającym, udziela wykonawcy (generalnemu wykonawcy) gwarancji zapłaty za roboty budowlane w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych. Przez czynność prawną nie można wyłączyć ani ograniczyć prawa wykonawcy do żądania od inwestora gwarancji zapłaty. Oznacza to, że oferent ma prawo żądać od zamawiającego takiej gwarancji zapłaty. W konsekwencji nie można przyjmować, że zamawiający może zabezpieczyć się odpowiednimi zapisami w siwz czy też w ogłoszeniu o zamówieniu i uchronić się przed żądaniami wykonawców co udzielenia gwarancji zapłaty za roboty budowlane. Ponieważ uprawnienie wykonawcy i skorelowane z nim obowiązki zamawiającego wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, trudno wywodzić, aby związane z tym poniesienie przez zamawiającego dodatkowego kosztu związanego z danym zamówieniem było zbędnym i nieuzasadnionym wydatkowaniem środków publicznych. Warto pamiętać, że obydwie strony, czyli inwestor i wykonawca, ponoszą w równych częściach udokumentowane koszty zabezpieczenia wierzytelności.

Analiza dokumentu

Zamawiający w momencie otrzymania informacji od wykonawcy co do gwarancji zapłaty, winien dokonać analizy czy dane zachowanie wykonawcy nie jest np. wezwaniem do przedstawienia pisemnych gwarancji zapłaty zarówno umówionego jak i oszacowanego w wyniku zaistnienia okoliczności zwiększenia zakresu robót wynagrodzenia. Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: cena nie będzie już jedynym kryterium. Czytaj >>

Po dokonanej analizie okazać się może, że dane pismo w sposób dostateczny nie ujawnia woli wykonawcy co do żądania udzielenia gwarancji zapłaty przez zamawiającego w rozumieniu art. 6491 i n. kc. Należy również zaznaczyć, że przyjmuje się, że wybór sposobu udzielenia gwarancji pozostaje w gestii inwestora.

Jeśli jednak wykonawca wystosował żądanie poprawnie, zamawiający musi przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia na udzielenie gwarancji zapłaty w zależności od wartości szacunkowej tego zamówienia.

Podstawa prawna: art. 139 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U z 2013 r. poz. 907 ze zm.). www.portalzp.pl