Partnerzy serwisu:
Okres na jaki zostaje zawarta umowa jest jednym z najważniejszych jej elementów i nie może być dowolnie kształtowany po jej zawarciu.

Pytanie

Czy w przetargu na odbiór odpadów komunalnych jest możliwość wydłużenia umowy z wykonawcą na okres na przykład 3 miesięcy na takich samych warunkach, jak w pierwotnym postępowaniu o zamówienie? Czy można to przewidzieć w świetle art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych? Co możemy zrobić, jeśli nie przewidzieliśmy takich zmian, a nie zdążymy przeprowadzić nowej procedury do chwili wygaśnięcia starej umowy? Czy możemy wydłużyć realizację kontraktu do czasu rozstrzygnięcia nowego postępowania? Jak w tej sytuacji wyglądałyby zamówienia uzupełniające?

Odpowiedź

Zamawiającemu przysługują uprawnienia do dokonania istotnej zmiany zawartej umowy wyłącznie w przypadku, gdy sytuacja taka została przewidziana uprzednio w treści ogłoszenia bądź specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Warunkiem koniecznym jest także określenie zakresu przewidywanych zmian w treści umowy , co powinno być odzwierciedlone w treści jednego z powyższych dokumentów. Jeżeli zamawiający nie przewidział możliwości zmiany umowy w jej istotnym aspekcie, wówczas w okresie jej trwania, zmiana taka nie jest możliwa do wprowadzenia. Należy zauważyć, że okres na jaki zostaje zawarta umowa jest jednym z najważniejszych jej elementów i nie może być dowolnie kształtowany po jej zawarciu.

Zamawiający planując kolejne postępowanie w tym samym zakresie co w poprzednim okresie powinien na tyle wcześnie zaplanować procedurę przetargową, aby zapewnić sobie ciągłość wykonywania usługi, w tym przypadku odbioru odpadów komunalnych. Jak najbardziej możliwe jest przeprowadzenie postępowania jeszcze w okresie trwania poprzedniej umowy z odpowiednimi zapisami siwz, mówiącymi iż świadczenie będzie wykonywane od konkretnego dnia, tj. po zakończeniu uprzednio zawartej umowy. W omawiane sytuacji zamawiający nie ma uprawnień do przedłużenia terminu wykonywania umowy, jeżeli nie zostało to wcześniej przewidziane.

Istnieje zatem możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego określonego w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zamawiający w treści ogłoszenia przewidział taką okoliczność.

Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 6, art. 144 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

www.portalzp.pl