Partnerzy serwisu:
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej eliminuje podstawy do wykluczenia wykonawcy z postępowania o zamówienie publiczne.

Pytanie:

Wykonawca załączył do oferty nieaktualny na dzień składania ofert dokument CEIDG. W odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do uzupełnienia dokumentu wykonawca przesłał go e-mailem i faxem do zamawiającego. Czy zamawiający może uznać dokument złożony w takiej formie?

Odpowiedź:

Nie, zamawiający nie może uznać za prawidłowe, uzupełnienie przedmiotowego dokumentu w formie maila lub faksu.

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jest dokumentem składanym w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne. Dokument ten został wymieniony w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r., poz. 231), zwane dalej rozporządzeniem.

 

Przygotuj się do licytacji Licytacje komornicze krok po kroku

Podstawa prawna

- § 3 ust. 1 pkt 2, § 7 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

 • Koszty korzystania z przedmiotu zamówienia

  Przetargi krok po kroku
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Towar jednorazowego użycia jako przedmiot zamówienia jest używany krótkoterminowo i nie generuje dodatkowych kosztów związanych z realizacją przetargu.
  Koszty korzystania z przedmiotu zamówienia
 • Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o koncesję

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Koncesjodawca może wskazać, że w przypadku gdy wymagania finansowe potencjalnych koncesjonariuszy będą zbyt wysokie w stosunku do jego możliwości, uzna daną ofertę za nieodpowiadającą jego wymaganiom lub odwoła postępowanie.
  Postępowania o koncesję a stosowanie przepisów Pzp
 • Oczywista omyłka w ofercie przetargowej

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Możliwość uzyskania przez zamawiającego wyjaśnień od wykonawcy co do treści złożonej przez niego oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie może prowadzić do powstania nowej treści oferty.
  Oczywista omyłka w ofercie przetargowej
 • Zamówienia na dostawy oraz usługi powtarzające się okresowo

  Przetargi krok po kroku
  Agata Smerd
  O zamówieniach na dostawy oraz usługi powtarzające się okresowo mówimy, gdy zamówienie powtarza się co pewien czas, jednak nie może być spełnione przez jednorazowe zachowanie się wykonawcy i dlatego realizowanie jest w częściach, stosownie do aktualnych potrzeb.
  Zamówienia na dostawy i usługi powtarzające się okresowo