Partnerzy serwisu:
Nowelizacja ustawy Pzp zrezygnowała z pojęcia "zamówień uzupełniających". Mimo to, zamawiający ma możliwość - analogicznie do tego rodzaju zamówień opisanych ustawą Pzp z poprzednim brzmieniu - zlecić aktualnie zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.

Pytanie:

Czy zamawiający po nowelizacji ustawy Pzp z 2016 roku jest zobowiązany do wartości zamówienia podstawowego dodać wartość zamówień uzupełniających ? Jeżeli w ogłoszeniu o zamówieniu i w siwz podaje tylko zakres zamówień, to do jakiej wartości może udzielić zamówienia z wolnej ręki?

Odpowiedź:

Nowelizacja ustawy Pzp zrezygnowała z pojęcia "zamówień uzupełniających" . Mimo to, zamawiający ma możliwość - analogicznie do tego rodzaju zamówień opisanych ustawą Pzp z poprzednim brzmieniu - zlecić aktualnie zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych do tych udzielonych podstawową umową. Podstawowa wartość zamówienia musi jednak uwzględniać kwotę tych "podobnych" zamówień. Zamawiający jest nią następnie związany podczas zlecania przewidywanych usług czy robót.

Omawianą kwestię reguluje art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Stosownie do jego zapisów zamawiający może zastosować tryb z wolnej ręki w przypadku udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych

- w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego,

- dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych.

Warunkiem jest, że:

-"podobne" zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego,

-zamówienie jest zgodne z jego przedmiotem oraz

całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego.