Partnerzy serwisu:
Dowiedz się, jak zareagować, kiedy okaże się, że JEDZ wyklucza wykonawcę z postępowania przetargowego.

Pytanie:

Wykonawca w formularzu JEDZ w części: "Część III. Podstawy wykluczenia. C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi, "Czy wykonawca może potwierdzić, że:

a) nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji;

b) nie zataił tych informacji;

c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz

d)  nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia?"

Czy zamawiając y (zakładając błędne zrozumienie przez wykonawcę znaczenia zdania) może poprosić o wyjaśnienia i zaakceptować ewentualną poprawkę formularza na TAK czy konieczne jest odrzucenie oferty?

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Odpowiedź:

W tej sytuacji należy wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień a następnie do ewentualnego uzupełnienia dokumentu.

W powyższym przypadku wykonawca najprawdopodobniej popełnił błąd w wypełnianiu formularza . Jak słusznie zauważyła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 2 września 2011 r. (sygn. akt KIO 1818/11), trudno byłoby w świetle zasad doświadczenia życiowego uznać za racjonalne działanie wykonawcy polegające na świadomym złożeniu oferty, której treść nie będzie odpowiadała treści siwz.

Analogicznie, za racjonalne działanie trudno uznać złożenie wprost oświadczenia, z którego jednoznacznie wynika, że wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania. Tym samym zamawiający słusznie powziął wątpliwości co do treści złożonego przez wykonawcę oświadczenia. Tego rodzaju wątpliwości wobec treści JEDZ zamawiający może usunąć, korzystając z możliwości, jaką daje art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.