Partnerzy serwisu:
Wadium wniesione gotówką w kasie na rachunek bankowy zamawiającego jest podstawą do odrzucenia oferty przetargowej. Sprawdź jak prawidłowo uregulować należności przetargowe.

Pytanie:

Wykonawca wpłacił wadium gotówką w kasie banku. Wadium zostało zaksięgowane na rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W dotychczasowym orzecznictwie KIO taka wpłata nie mogła stanowić podstawy do wykluczenia wykonawcy. Po nowelizacji odrzucenie oferty następuje jednak nie tylko w przypadku niezłożenia wadium ale także w przypadku jego nieprawidłowego wniesienia. Czy taką wpłatę należy - w świetle przepisów ustawy Pzp mówiących o przelewie - uznać za podstawę do odrzucenia oferty z powodu nieprawidłowego wniesienia wadium?

Odpowiedź:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wpłacenie wadium gotówką w kasie banku na rachunek bankowy zamawiającego stanowi podstawę do odrzucenia oferty.

Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony

Wadium - przepisy PZP

Nowelizacja ustawy Pzp dokonana ustawą z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Pzp oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 28 lipca 2016 r. w istocie zmieniła regulacje dotyczące konsekwencji niewniesienia lub nieprawidłowego wniesienia wadium . Przed nowelizacją niewniesienie wadium do upływu terminu składania ofert stanowiło przesłankę wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego . Obecnie w sytuacji, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, zamawiający ma obowiązek odrzucić złożoną przez niego ofertę (art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp).

Przykładem nieprawidłowo wniesionego wadium jest wpłata środków pieniężnych w gotówce w kasie na rachunek zamawiającego . Stanowi to naruszenie ustawowego obowiązku wpłacania wadium przelewem na wskazany rachunek bankowy (art. 45 ust. 7 ustawy Pzp).