Partnerzy serwisu:
Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany umowy o zamówienie. Sprawdź w jaki zmienić ją zgodnie z przepisami Pzp.

Pytanie:

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisaliśmy umowę na wykonanie robót budowlanych. W trakcie jej realizacji konieczne okazało się wykonanie robót nieprzewidzianych (dodatkowych). Jednocześnie chcemy rozszerzyć umowę o udzielenie "zamówienia podobnego" (dawnego uzupełniającego), którego wartość nie przekracza 30.000 euro. Możliwość jego zlecenia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. Czy w zaistniałej sytuacji należy sporządzić aneks do podstawowej umowy w przypadku robót dodatkowych, a odrębną umowę dla zamówienia z art. 67 ustawy Pzp? Czy może powinniśmy zastosować art. 4 pkt 8 ustawy Pzp w związku z faktem, że wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro?

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Odpowiedź:

Zamówienia podobne, których możliwość udzielenia została przewidziana w treści ogłoszenia, powinny zostać udzielone:

- z zastosowaniem trybu z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, lub - jeżeli wartość zamówienia podobnego jest mniejsza niż 30.000 euro oraz 20% wartości całego zamówienia ustalonej zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy Pzp - bez zastosowania przepisów ustawy na podstawie 4 pkt 8 w zw. z art. 6a ustawy Pzp .

Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia publicznego pojawiła się konieczność realizacji dodatkowych i niezbędnych robót budowlanych , nieobjętych zamówieniem podstawowym oraz zostały spełnione kumulatywnie przesłanki ustawowe z art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zamawiający jest upoważniony do zmiany treści umowy zawartej z dotychczasowym wykonawcą poprzez podpisanie aneksu.

Jeśli zamawiający przewidział sposób rozliczenia z wykonawcą w formie ryczałtu, wówczas sugeruję przeprowadzenie szczegółowej analizy, czy zamówienie dodatkowe nie jest objęte podstawowym zamówieniem .

Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony

Zmiana umowy o zamówienie

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy Pzp , w sytuacji gdy zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia wartość tych zamówień. Z brzmienia cytowanej regulacji wynika wprost, że szacunkową wartością przedmiotu zamówienia jest w takiej sytuacji suma wartości zamówienia podstawowego oraz zamówień, których zamawiający zamierza udzielić na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

W związku z powyższym, zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp mogą zostać udzielone:

-z zastosowaniem trybu z wolnej ręki - art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

bez zastosowania przepisów ustawy na podstawie 4 pkt 8 w zw. z art. 6a ustawy Pzp , ale tylko i -wyłącznie w sytuacji gdy wartość zamówień tzw. podobnych jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30.000 euro, oraz łączna wartość tych zamówień wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia. W takiej sytuacji zamówienia podobne są traktowane jako części zamówienia podstawowego.