Partnerzy serwisu:
Przyjęte w siwz zasady wyboru oferty wiążą wszystkich uczestników postępowania.

Pytanie:

Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony, w którym wspólnie z innym zamawiającym zamierzamy udzielić zamówień zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy Pzp. Przetarg został ogłoszony na roboty budowlane i nie podzielono zamówienia na części. Każdy z zamawiających zamierza udzielić wybranemu wykonawcy oddzielnego zamówienia na swój zakres robót.

Po otwarciu ofert okazało się, że złożono 2 oferty. Pierwsza była droższa od drugiej, ale cena pierwszej oferty dla zakresu robót dla pierwszego zamawiającego była niższa od ceny drugiego zamawiającego. Czy w tym przypadku, biorąc pod uwagę fakt, że przetarg nie jest podzielony na części oraz, że każdy z zamawiających podpisze osobną umowę z wykonawcą , można przyjąć, że pierwszy zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, mimo iż cena tej oferty będzie dla niego wyższa od tej, którą zaoferował drugi wykonawca ? Jak należałoby w tym przypadku postąpić? Rozstrzygnąć postępowanie i podpisać umowy z wykonawcą czy unieważnić procedurę?

Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony

Odpowiedź:

W opisanej sytuacji należy zawrzeć obydwie umowy z wykonawcą , którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi w siwz kryteriami oceny ofert, nawet jeśli nie przedstawia ona najkorzystniejszej ceny dla pierwszego zamawiającego.

Zgodnie z definicją wskazaną w art. 2 pkt 5 ustawy Pzp przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć taką:

1) która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego w szczególności w przypadku zamówień w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący lub która najlepiej spełnia kryteria inne niż cena lub koszt, gdy cena lub koszt jest stała albo

2) z najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny jest cena lub koszt.

Zasady wprowadzone do postępowania są wiążące zarówno dla wykonawców jak i dla zamawiającego. Fakt, że w omawianym przypadku nie przewidziano podziału zamówienia na części musi być respektowany.