Partnerzy serwisu:
Zamawiający ma obowiązek poinformować wykonawcę o odrzuceniu jego oferty przetargowej. Dowiedz się, kiedy powinien to zrobić zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych.

Pytanie:

Na jakim etapie postępowania należy poinformować wykonawcę o odrzuceniu jego oferty - bezpośrednio po dokonaniu tej czynności czy dopiero po wyborze najkorzystniejszej oferty ?

Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony

Odpowiedź:

O odrzuceniu danej oferty zamawiający informuje wszystkich wykonawców niezwłocznie po podjęciu takiej czynności.  

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców m.in. o podmiotach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, o braku równoważności lub spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności. Podaje przy tym uzasadnienie faktyczne i prawne.

Oferty przetargów z całego kraju

Termin zawiadomienia o odrzuceniu oferty

Z treści przytoczonej regulacji wynika, że zamawiający informuje wszystkich wykonawców o odrzuconych ofertach niezwłocznie po podjęciu decyzji w tym zakresie, nie zaś po wyborze najkorzystniejszej oferty . Może się bowiem okazać, że odrzucenie oferty nastąpi na etapie postępowania poprzedzającym ocenę ofert . Wszystkie dalsze czynności są wówczas podejmowane przy uwzględnieniu odrzucenia oferty tj. jeżeli odrzuceniu podlega najtańsza oferta, wówczas "ranking ofert" jest tworzony przy uwzględnieniu oferty mniej korzystnej cenowo, co może mieć niewątpliwie wpływ na ocenę wszystkich ofert .