Partnerzy serwisu:
W przypadku zbycia przedsiębiorstwa dozwolona jest podmiotowa zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pytanie:

Umowa z wykonawcą została zawarta po wejściu w życie ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w następstwie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego przed dniem wejścia w życie tej ustawy. Aktualnie wykonawca poinformował zamawiającego o zbyciu zorganizowanej części swojego przedsiębiorstwa na rzecz innej spółki oraz przedłożył umowę zbycia. Wskazał także, że spółka nabywająca wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej z zamawiającym umowy oraz że zaistniała zmiana nie wpływa na zasady, warunki oraz jakość realizowania usług wynikających z umowy. Wykonawca powołał się na opinię UZP i zaznaczył, że zmiana nie wymaga konieczności zawierania jakichkolwiek dodatkowych umów lub aneksów, a obowiązek prawidłowego wykonania zamówienia będzie spoczywać od dnia zawarcia umowy zbycia na spółce, która nabyła przedsiębiorstwo. Dodatkowo obydwie spółki będą z mocy prawa solidarnie odpowiedzialne za prawidłową realizację zamówienia . W umowie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarto zapis, że sprzedający przekazuje kupującemu zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c., a kupujący przejmuje prawa i obowiązki sprzedającego z tytułu przenoszonych umów (w tym zawartej z zamawiającym). Przy czym obowiązki te zostają przeniesione na podstawie art. 519 k.c. Proszę o poradę, czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy Pzp i w zaistniałym stanie faktycznym dopuszczalna jest zmiana wykonawcy zawartej umowy o zamówienie publiczne ?

Przetargi z całego kraju

Odpowiedź:

W sytuacji zbycia przedsiębiorstwa dozwolona jest podmiotowa zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zbycie przedsiębiorstwa wykonawcy

Zgodnie z treścią przepisów Kodeksu cywilnego przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej (art. 551 k.c.). Jako takie może być przedmiotem obrotu i wolno je nabywać oraz zbywać. Kwestię obowiązków nabywcy przedsiębiorstwa reguluje art. 554 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż nabywca przedsiębiorstwa jest odpowiedzialny solidarnie ze zbywcą za jego zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, chyba że w chwili nabycia nie wiedział o tych zobowiązaniach mimo zachowania należytej staranności. Odpowiedzialność nabywcy ogranicza się do wartości nabytego przedsiębiorstwa według stanu w chwili nabycia, a według cen w chwili zaspokojenia wierzyciela. Odpowiedzialności tej nie można bez zgody wierzyciela wyłączyć ani ograniczyć. Wynika z tego, że również w zakresie zawartych przez zbywcę przedsiębiorstwa umów za wynikające z nich zobowiązania odpowiada nabywca. Odpowiedzialność taka jest solidarna. Jakie ma to przełożenie na grunt przepisów dotyczących zamówień publicznych?

 • Sporządzanie sprawozdań - nowe zasady

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa Pzp zobowiązuje wszystkich zamawiających, którzy w 2016 r. udzielali zamówień publicznych do sporządzenia rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień .
  Sporządzanie sprawozdań - nowe zasady
 • Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi weszła w życie w dniu 14 grudnia 2016 r.
  Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi
 • Zasady wyboru oferty

  Przetargi krok po kroku
  Justyna Andała-Sępkowska
  Przyjęte w siwz zasady wyboru oferty wiążą wszystkich uczestników postępowania.
  Zasady wyboru oferty