Partnerzy serwisu:
Jak należy reagować, gdy oferent poświadcza nieprawdę w celu wygrania postępowania przetargowego? Czy należy zawiadomić organy ścigania? Specjalista z zakresu Pzp podpowiada.

Zobacz, co możesz i powinieneś zrobić, gdy oferent poświadcza nieprawdę

Pytanie:

W przetargu nieograniczonym n a pełnienie funkcji inspektora nadzoru, przewidziano następujące kryteria oceny:

1. Cena oferty - waga 60

2. Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia - waga 40.

Za doświadczenie przewidziano następującą punktację: Doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przy robotach związanych z budową kanalizacji sanitarnej o długości sieci 4,0 km za liczbę robót 0 - 0 pkt, za liczbę robót 1 - 10 pkt, za liczbę robót 2 - 20 pkt, za liczbę robót 3 - 30 pkt, za liczbę robót 4 i więcej - 40 pkt.

Oferent w ofercie wykazał w kolumnie określone zadania, podając, że długość sieci w każdym z nim przekraczała 4 km.

Formularz ofertowy

Przejrzeliśmy w Internecie przetargi organizowane przez podane podmioty i okazało się, że niektóre zadania mają 4,0 km i powyżej, a niektóre nie. Zwróciliśmy się do oferenta o wyjaśnienie treści oferty, zadając pytanie: "Czy wyszczególnione w pkt 2 formularza ofertowego roboty w zakresie nadzoru inwestorskiego dotyczą robót kanalizacyjnych oraz czy każda z wymienionych usług z osobna dotyczyła nadzoru o długości sieci kanalizacyjnej 4,0 km"?

W odpowiedzi otrzymaliśmy pismo: "Informujemy, iż roboty w zakresie nadzoru inwestorskiego dotyczą robót kanalizacyjnych oraz każda z wymienionych usług z osobna dotyczyła nadzoru o długości sieci kanalizacyjnej nie mniejszej niż 4,0 km". Jednocześnie zwróciliśmy się do podmiotów, na rzecz których oferent pełnił nadzór. I okazało się że zadania:

- od 1-3 łącznie mają powyżej 6,0 km

- zadanie 4 - powyżej 4,0 km

- zadanie 5 - 3,5 km

- zadanie 6 - nie była budowana kanalizacja.

Czy teraz należy skierować kolejne pismo do oferenta o wyjaśnienie? Nie wie on o odpowiedziach podmiotów, na rzecz których wykonywał nadzór.

Odpowiedź:

W mojej ocenie zamawiający należycie sprawdził informacje podane przez wykonawcę, na podstawie których weryfikowano ofertę w kryterium "Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia", tj. w szczególności zwrócił się z prośbą o informacje nt. długości sieci do podmiotów, na rzecz których według oświadczenia wykonawcy był pełniony nadzór. Na podstawie zdobytych od tych podmiotów informacji zamawiający powinien ocenić ofertę w opisanym kryterium, przyznając jej odpowiednią liczbę punktów. Należy zatem przyznawać punkty tylko za doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przy robotach związanych z budową kanalizacji sanitarnej o długości sieci 4,0 km.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp zamawiający informując wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, będzie zobowiązany podać m.in. punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert.

Jeśli wykonawca uzna, że przyznano mu zbyt małą liczbę punktów, ma prawo złożenia odwołania (w postępowaniach o wartości większej niż progi unijne). W postępowaniach o mniejszych wartościach wykonawca będzie mógł skorzystać z art. 181 ust. 1 ustawy Pzp , zgodnie z którym wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

Oferent poświadcza nieprawdę

Ponadto, dysponując opisanymi dowodami (tj. ofertą, korespondencją z wykonawcą a przede wszystkim informacjami od podmiotów, na rzecz których realizowane były usługi nadzoru, z których wynika, że wykonawca poświadczył nieprawdę w celu wygrania postępowania o udzielenie zamówienia) zamawiający powinien postąpić zgodnie z art. 304 § 2 Kodeksu postępowania karnego. Wskazano w nim, że instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są zobowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.