Partnerzy serwisu:
W przetargu nieograniczonym do zamawiającego wpłynęła oferta złożona przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która jednocześnie jest pracownikiem zamawiającego. Co w tej sytuacji należy zrobić? Kto podejmie decyzję o wyborze oferty?

Pytanie

W przetargu nieograniczonym do zamawiającego wpłynęła oferta złożona przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która jednocześnie jest pracownikiem zamawiającego. Komisja przetargowa złożyła oświadczenia z art. 17 ustawy Pzp w zakresie pozostawania z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności (członkowie komisji znają wykonawcę , z racji tego że to pracownik instytucji ogłaszającej przetarg ). Wszyscy członkowie komisji powinni zostać z niej zatem wyłączeni. Poza tym kierownik zamawiającego zatrudnia tę osobę na umowę o pracę, więc również złoży oświadczenie z art. 17 ustawy Pzp w kwestii wyłączenia z procedury.

Co w tej sytuacji należy zrobić? Kto podejmie decyzję o wyborze oferty?

Odpowiedź

W takim przypadku pozostaje zlecenie przygotowania i przeprowadzenia postępowania albo pracownikom, względem których nie zachodzi okoliczność wyłączenia albo innej jednostce organizacyjnej zamawiającego bądź osobie trzeciej.

Wyjaśnienie

W opisanej sytuacji kierownik zamawiającego oraz wszyscy członkowie komisji przetargowej złożyli oświadczenia o podleganiu wyłączeniu z postępowania z powodu okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp , tj. (odpowiednio):

- kierownik zamawiającego - przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawał w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub był członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

- członkowie komisji przetargowej - pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Warto pamiętać, że domniemanie, iż współpracownik pozostaje w ww. stosunku faktycznym z wykonawcą jest wzruszalne. W takiej sytuacji zamawiający będzie musiał dokonać analizy i oceny każdego przypadku indywidualnie, z uwzględnieniem celu dla którego wprowadzono omawianą regulację prawną (czyli zapewnienia bezstronności i obiektywizmu osób dokonujących czynności w postępowaniu).

Renata Dzikowska

radca prawny specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, wieloletni pracownik UZP w Departamencie Kontroli Zamówień Publicznych, obecnie naczelnik Wydziału procesów zakupowych w instytucji zamawiającej