Partnerzy serwisu:
Jak przeprowadzić zamówienia z wolnej ręki w przypadku, gdy na kilka różnych części postępowania mamy tego samego wykonawcę?

Pytanie

Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na dostawę leków w procedurze unijnej z podziałem na 120 części. Z uwagi na brak ofert na 25 części unieważniliśmy je na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Ze względu na spełnienie przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp chcemy udzielić na te 25 części zamówienia z wolnej ręki w trybie unijnym. Wartość wszystkich części wynosi 11.330.493,43 euro. Zakup leków jest dla nas konieczny i nie możemy czekać na rozpisanie nowego unijnego przetargu.

Jak przeprowadzić takie zamówienia z wolnej ręki, w przypadku gdy na kilka różnych części postępowania mamy tego samego wykonawcę? Czy można zawrzeć w jednym zaproszeniu do negocjacji kilka części (np. 5) i podpisać na nie jedną umowę, czy trzeba prowadzić odrębne procedury z wolnej ręki dla każdej z 25 części i zawrzeć osobne umowy na każdą z nich? Czy tego samego wykonawcę trzeba zapraszać do negocjacji do każdej części oddzielnie?

Odpowiedź

W mojej ocenie, w przedmiotowym stanie faktycznym, należy wszcząć odrębne procedury w trybie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, i tym samym zawrzeć odrębne umowy dla każdej z unieważnionych 25 części.

Wyjaśnienie

Co do zasady zamawiający jest upoważniony do podziału jednego zamówienia na części (art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp) oraz do udzielenia odrębnych zamówień na każdą z części w ramach jednego postępowania lub w odrębnych procedurach prowadzonych dla każdej z części, z zastrzeżeniem że wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia (art. 32 ust. 4 ustawy Pzp).

Jeżeli postępowanie, w którym został przewidziany podział zamówienia na części, zostanie unieważnione w jednej lub w kilku częściach, wówczas w celu udzielenia zamówienia na nierozstrzygnięte części zamawiający ponawia czynność szacowania wartości w ten sposób, że bierze pod uwagę wyłącznie wartość tych nierozstrzygniętych pakietów.

Z przedstawionego w treści pytania stanu faktycznego wynika, że wartość nierozstrzygniętych części przekracza progi unijne i zamawiający jest zobowiązany do zastosowania procedury unijnej.

Katarzyna Bełdowska

ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień publicznych, w tym książkowych, materiałów konferencyjnych i artykułów w publikatorach branżowych, aktualnie pracownik administracji samorządowej oraz współpracownik kancelarii prawnej