Partnerzy serwisu:

Pytanie:

Artykuł 18 ust. 2 stanowi: „Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiadają także inne osoby w zakresie, w jakim powierzono im czynności w postępowaniu oraz czynności związane z przygotowaniem postępowania. Kierownik zamawiającego może powierzyć pisemnie wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności, określonych w niniejszym rozdziale, pracownikom zamawiającego”.

Zdanie drugie mówi o powierzeniu czynności zastrzeżonych dla kierownika określonych w niniejszym rozdziale. Uważam, że „niniejszy rozdział” to art. 14 do art. 27 ustawy Pzp. Wydaje się zatem, że z punktu widzenia kierownika zamawiającego ustawa wyróżnia dwa rodzaje czynności:

1)      zastrzeżone wyłącznie dla niego,

2)      niezastrzeżone wyraźnie dla kierownika.

W jakim zakresie kierownik zamawiającego może skutecznie upoważnić innych pracowników do dokonywania czynności w zakresie zamówień publicznych, biorąc pod uwagę powyższe regulacje, tj.:

1)      czy można powierzyć określonym pracownikom czynności wyraźnie niewskazane jako zastrzeżone dla kierownika,

2)      czy można skutecznie powierzyć innej osobie czynności wyraźnie w ustawie zastrzeżone dla kierownika zamawiającego, ale w przepisach położnych w innym rozdziale niż ten, o którym mowa w art. 18 ust. 2 zdanie 2 ustawy Pzp?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy Pzp, za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada kierownik zamawiającego. Zatem wszystkie czynności regulowane ustawą Pzp, które nie zostały wyraźnie zastrzeżone dla innego podmiotu niż kierownik zamawiającego, uznaje się za należące do kompetencji kierownika.

Stosownie do definicji zawartej w art. 2 pkt 3 ustawy Pzp pod pojęciem „kierownika zamawiającego” rozumie się osobę lub organ, który – zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową – jest uprawniony do zarządzania zamawiającym, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez zamawiającego.

Więcej na portalzp.pl

Renata Dzikowska