Partnerzy serwisu:
Obowiązkowa elektronizacja zamówień publicznych, która nastąpi od 1 stycznia 2021 r.

Pytanie: 

Czy na usługi społeczne i zapytania ofertowe będzie obowiązywała elektronizacja zamówień

Odpowiedź: 

Obowiązkowa elektronizacja zamówień publicznych, która nastąpi od 1 stycznia 2021 r.: 

Obejmie zamówienia społeczne. Wynika to z art. 359 ustawy z 11 września 2019 r. − Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019). Przepis ten wskazuje, że przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi stosuje się przepisy ustawy właściwe dla:? 

zamówień klasycznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne − jeżeli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest równa lub przekracza 750.000 euro, z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszego rozdziału;? 

zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne − jeżeli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest mniejsza niż 750.000?euro, nie mniejsza jednak niż 130.000 złotych.? 

2. Nie będzie obejmowała zapytań ofertowych (zakładam, że pytający ma na myśli zamówienia o wartości niższej niż 130 tys. zł). 

Krzysztof Hodt 

Więcej na ten temat przeczytasz na www.portazp.pl