Partnerzy serwisu:
W dokumencie JEDZ Część V "Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów" jest niewidoczna, ponieważ w Części I "Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego" ? w punkcie "Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia" jako rodzaj procedury wybrano "Procedura otwarta".

Pytanie:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia wymagaliśmy od wykonawców złożenia JEDZ. Wykonawca skorzystał z ESPD (https://espd.uzp.gov.pl/). W przesłanym do nas pliku brakuje jednej z sekcji − V. Zdajemy sobie sprawę, że wykonawca nie ma możliwości ingerencji w pobrany przez siebie plik pdf – jak to zatem możliwe, że jedna z sekcji się nie wyświetliła? Czy jest to jakiś problem techniczny z narzędziem ESPD, czy wykonawca mógł w trakcie uzupełniania w jakiś sposób ukryć tę część? Czy JEDZ przesłany do nas bez tej części jest niekompletny i podlega uzupełnieniu?

Odpowiedź:

W dokumencie JEDZ Część V „Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów” jest niewidoczna, ponieważ w Części I „Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego” − w punkcie „Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia” jako rodzaj procedury wybrano „Procedura otwarta”.

W Części V JEDZ widnieje następujące pouczenie: „Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku, gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu.

Krzysztof Hodt

Więcej na ten temat na www.portalzp.pl