Partnerzy serwisu:
Za opis przedmiotu zamówienia oraz oszacowanie jego wartości tj. czynności przygotowawcze w postępowaniu odpowiada kierownik zamawiającego.

Pytanie:

Czy za wyliczenie wartości szacunkowej zamówienia  i opis przedmiotu zamówienia odpowiada kierownik zamawiającego czy osoby rzeczywiście wykonujące te czynności? Czy są określone konsekwencje dla osób, które źle dokonały powyższych czynności i stwierdzono naruszenie dyscypliny finansów publicznych, czy odpowiedzialność w tym zakresie ponosi tylko kierownik zamawiającego (np. dyrektor)?

Odpowiedź:

W świetle art. 18 ustawy Pzp za opis przedmiotu zamówienia oraz oszacowanie jego wartości tj. czynności przygotowawcze w postępowaniu odpowiada kierownik zamawiającego. Osoba podejmująca faktyczne czynności w ww. zakresie odpowiada za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, tylko wówczas gdy dokonała czynności zgodnie ze stosownym upoważnieniem.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 oraz art. 18  ust. 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający, a za jego przygotowanie i przeprowadzenie odpowiada kierownik zamawiającego. Ustawodawca przewidział dwa sposoby powierzenia/przekazania osobie trzeciej czynności w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania - zobacz art. 15 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 ustawy Pzp.

Jednym z nich jest powierzenie przez kierownika zamawiającego wykonywania zastrzeżonych dla niego czynności pracownikom zamawiającego. W takiej sytuacji, w myśl art. 18 ust. 2 ustawy Pzp, za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiadają także inne osoby w zakresie, w jakim powierzono im czynności w postępowaniu oraz związane z jego przygotowaniem. Opisana instytucja wiąże się zatem z „rozszerzeniem” odpowiedzialności za zgodność podejmowanych czynności z ustawą Pzp, również na osobę faktycznie je podejmującą i posiadającą do tego stosowne upoważnienie.

Katarzyna Bełdowska

Więcej na ten temat na www.portalzp.pl