Partnerzy serwisu:
Organizacja wydarzeń kulturalnych jest objęta zarówno art. 4d ust. 1 pkt 2, jak i przepisami dotyczącymi usług społecznych. Z samej ustawy nie da się wyciągnąć wniosku, który z tych trybów jest nadrzędny.

Pytanie:

Moje pytanie dotyczy relacji między art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, a art. 138o ustawy Pzpzamówieniem na usługi społeczne wskazane w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE. Który przepis należy zastosować w przypadku organizowania wydarzeń kulturalnych (np. koncertu bądź wystawy)? Jak zakwalifikować usługi towarzyszące udzieleniu zamówienia na występ artystyczny, takie jak obsługa sceniczna, catering, ochrona, druk banerów, plakatów, biletów? Czy wszystkie wymienione usługi i dostawy należy traktować jako jedno zamówienie i korzystać z art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp? A może usługa główna, np. kontrakt artysty powinien podlegać wyłączeniu na podstawie art. 4d ustawy Pzp, a pozostałe usługi należy traktować jako elementy „administracyjne” i udzielać zamówienia na nie zgodnie z art. 138o ustawy Pzp? W przypadku drugiej możliwości treścią załącznika XIV do dyrektywy klasycznej objęte są tylko usługi − więc co z dostawami?

Odpowiedź:

W mojej ocenie do organizacji wydarzeń kulturalnych ma zastosowanie wyłączenie z art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Organizacja wydarzeń kulturalnych jest objęta zarówno art. 4d ust. 1 pkt 2, jak i przepisami dotyczącymi usług społecznych. Z samej ustawy nie da się wyciągnąć wniosku, który z tych trybów jest nadrzędny. 

Mając na uwadze, że działania ustawodawcy powinny być racjonalne, należy w mojej ocenie przyjąć, że jeśli zamawiający udziela zamówienia:

- którego przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, a także z zakresu działalności archiwalnej związanej z gromadzeniem materiałów archiwalnych,

- które nie służy wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności,

to ma prawo skorzystać z art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

Ograniczeniem w korzystaniu z wyłączenia określonego w art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jest jedynie wartość zamówienia, która nie może przekroczyć tzw. progów unijnych

Możliwość pominięcia przepisów ustawy Pzp przy organizacji wydarzeń kulturalnych wynika też z art. 37a–37d ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Jej przepisy wprost odwołują się do wyłączenia z art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

Krzysztof Hodt

Więcej na www.portalzp.pl