Partnerzy serwisu:
Co do zasady zamawiający jest zobowiązany do tego, by dysponować dowodami szacowania wartości zamówienia.

Pytanie:

Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej zwrócono się do nas o wskazanie w formie tabelarycznej, jakie w latach 2019 roku realizowaliśmy zamówienia i w jaki sposób szacowaliśmy ich wartość. Zainteresowany wnosi także o przesłanie protokołu z dokonanego szacowania. Czy musimy ujawniać tego rodzaju wewnętrzne dokumenty? Czy należy potraktować je jak informację publiczną?

Odpowiedź:

Co do zasady zamawiający jest zobowiązany do tego, by dysponować dowodami szacowania wartości zamówienia. W ten sposób może wykazać swoją należytą staranność w wykonaniu tej czynności.  Takimi dokumentami mogą być kosztorysy, notatki czy kalkulacje. Zamawiający jest zobowiązany udzielić informacji publicznej w zakresie rodzaju zrealizowanych postępowań publicznych oraz wskazać dokumenty potwierdzające szacowanie wartości  zamówienia, z których będzie wynikać, jaką metodę szacowania przyjął zamawiający

W sprawach dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ujawnieniu podlega protokół wraz z załącznikami i dokumentami wskazanymi w art. 96 ust. 2 ustawy Pzp. Przepis nie wymienia literalnie dokumentu szacowania wartości zamówienia jako załącznika do protokołu, który podlegałby upublicznieniu. Tym samym z treści tej regulacji wynikają odmienne zasady ujawniania dokumentacji przetargowej i tryb dostępu do niej niż  z art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

Andrzej Łukaszewicz

Więcej na Portal ZP