Partnerzy serwisu:

Pytanie:

Czy jeżeli zamawiający w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu zawarł przesłankę art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp, to musi z niej skorzystać w sytuacji, kiedy ofertę złożył wykonawca, który nie wykonał wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, czy też jest to czynność w takim wypadku obligatoryjna. Przepis art. 25 ust. 5 mówi, że zamawiający może wykluczyć wykonawcę.

Odpowiedź:

Jeżeli zamawiający wskazał w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ fakultatywne przesłanki wykluczenia, to ma on obowiązek do późniejszego badania wykonawców pod tym kątem.

Obowiązek taki wynika nie tylko z przepisów dotyczących wykluczenia wykonawcy, ale również m.in. z art. 7 ust. 1 Pzp, który nakazuje zamawiającemu przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w sposób zapewniający równe traktowanie wykonawców, oraz z art. 7 ust. 3 ustawy Pzp, który nakazuje udzielenia zamówienia wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami Pzp.

Skoro zatem zamawiający samodzielnie zdecydował, że będzie badał wykonawcę pod kątem wykluczenia z postępowania w oparciu o podstawę wskazaną w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp, to ma on potem obowiązek wykluczyć z postępowania wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał lub też nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego, zawartą z zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub do zasądzenia odszkodowania. Fakultatywność zastosowania przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp poprzez użycie sformułowania „zamawiający może wykluczyć wykonawcę" dotyczy decyzji zamawiającego w tym zakresie na etapie tworzenia SIWZ, a co za tym idzie – również sporządzania ogłoszenia o zamówieniu, gdzie w myśl art. 36 ust. 1 pkt 5a ustawy Pzp w SIWZ zamieszcza się podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy  Pzp, natomiast zgodnie z art. 41 pkt 7 ustawy Pzp w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszcza się warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia.

Marta Mikulska-Nawacka

Więcej na www.portalzp.pl