Partnerzy serwisu:
W przypadku różnych budynków, o przeznaczeniu tak odmiennym jak wskazane w pytaniu, trudno mówić o jednym zamówieniu podzielonym na części.

Pytanie:

Czy zamawiający, planując budowę kilku budynków o różnym przeznaczeniu tj. budynku utylizacji odpadów, centrum dydaktycznego, nowego gmachu szpitala oraz remont już istniejącego budynku, powinien zsumować ze sobą wartość robót?

Odpowiedź:

W przypadku różnych budynków, o przeznaczeniu tak odmiennym jak wskazane w pytaniu, trudno mówić o jednym zamówieniu podzielonym na części. Fakt, że roboty budowlane może wykonać jeden podmiot, albo że występuje tu podobny czy ten sam krąg wykonawców, nie przesądza jeszcze o tożsamości tych zamówień. Nie występuje tu bowiem tożsamość przedmiotowa czy funkcjonalna. Wobec tego wartość tych zamówień – w mojej ocenie – nie podlega sumowaniu.

Zamawiający jest zobowiązany ustalić wartość zamówienia z należytą starannością. Jeśli planuje udzielić zamówień podobnych, tożsamych, w ciągu jednego roku budżetowego, może zlecić je w częściach, lecz powinien ich wartości połączyć i każdego z nich udzielać według procedury właściwej dla łącznej wartości. Jednak okoliczność, że roboty budowlane może wykonać jeden wykonawca albo podobny krąg podmiotów, nie przesądza jeszcze o tożsamości zamówień. Aby móc mówić o zamówieniach tożsamych, muszą łącznie wystąpić przesłanki podobieństwa przedmiotowego, podmiotowego i czasowego. Jeśli ich nie ma, to wartość zamówień nie podlega sumowaniu.

Wskazówki UZP

W zakresie grupowania zamówień tożsamych pomocna będzie opinia Urzędu Zamówień Publicznych. Jej autor stwierdza, że w tym celu należy posługiwać się takimi kryteriami jak:

podobieństwo przedmiotowe i funkcjonalne zamówienia (kryterium to powinno prowadzić do wyodrębnienia nie tylko zbliżonych przedmiotowo zamówień, ale także zamówień, które mimo braku przedmiotowego podobieństwa tworzą funkcjonalną całość),

tożsamość czasowa zamówienia (możliwe udzielenie zamówienia w tym samym czasie, ewentualnie możliwość realizacji zamówienia w tym samym czasie) i możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę.

Innymi słowy trzeba ustalić, czy dany rodzaj zamówienia może wykonać w tym samym czasie ten sam wykonawca. Odrębne zamówienia wystąpią w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia ma inne przeznaczenie lub nie można go nabyć u tego samego podmiotu (np. zakup mebli i sprzętu komputerowego).

Marzena Kopacka-Biculewicz

Więcej na www.portalzp.pl

 • Jak ocenić, czy zmiana umowy w sprawie zamówienia jest możliwa?

  roboty budowlane
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Bez analizy postanowień umowy oraz siwz dotyczącej przedmiotowego zamówienia, trudno jest jednoznacznie przesądzić o dopuszczalności rozważanych przez zamawiającego zmian.
  Czym rożni się gwarancja od rękojmi?
 • Jak oszacować wartość nieplanowanego wcześniej zamówienia publicznego

  zamówienia publiczne
  Justyna Rek-Pawłowska
  Jeżeli zamawiający nie przewidywał udzielenia zamówienia (otrzymania dodatkowych środków z projektu UE) w chwili zlecania pierwszych zamówień w tym samym przedmiocie i o tej samej tożsamości podmiotowej, to można potraktować aktualne zamówienie osobno i nie sumować go z pozostałymi zakupami o tej samej tożsamości podmiotowej i przedmiotowej.
  Zamówienie publiczne
 • Szacowanie wartości robót w jednym i kilku obiektach budowlanych wg nowej ustawy Pzp

  roboty budowlane
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Zgodnie z art. 30 ust. 1 nowej ustawy Pzp, jeżeli zamawiający planuje udzielić zamówienia na roboty budowlane lub usługi w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, lub dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.