Partnerzy serwisu:
Jeżeli firma nie brała udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne i wystąpiła po wyborze oferty najkorzystniejszej z prośbą o udostępnienie ofert albo np. udostępnienie wszelkiej korespondencji między zamawiającym a wykonawcami, to udostępnienie odbywa się według przepisów ustawy Pzp.

Pytanie:

Firma nie brała udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, ale wystąpiła z prośbą o udostępnienie ofert oraz wszelkiej korespondencji między zamawiającym a wykonawcami po wyborze oferty najkorzystniejszej. Czy należy udostępnić dokumenty w trybie ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, czy na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych? A jeżeli wykonawca biorący udział w postępowaniu wystąpi o udostępnienie ofert po zakończeniu postępowania, a nawet po publikacji ogłoszenia, to który z przepisów zastosować? Czy prawidłowe jest podejście – do czasu zakończenia postępowania stosujemy ustawę Pzp, a potem ustawę o dostępie do informacji publicznej?

Odpowiedź:

Jeżeli firma nie brała udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne i wystąpiła po wyborze oferty najkorzystniejszej z prośbą o udostępnienie ofert albo np. udostępnienie wszelkiej korespondencji między zamawiającym a wykonawcami, to udostępnienie odbywa się według przepisów ustawy Pzp.

Dostęp do informacji o zamówieniu publicznym (informacji publicznej) w znacznym zakresie unormowano w nowej ustawie Pzp i stosuje się do niego przepisy tej ustawy. W pozostałym zakresie należy zastosować regulacje ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Kiedy Pzp, a kiedy ustawa o dostępie do informacji?

Jak wynika z art. 1 ust. 2 tej ustawy, jej przepisy nie naruszają regulacji innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.

Warunek jest taki, że nie ograniczają obowiązków przekazywania informacji publicznej do centralnego repozytorium informacji publicznej.

Stanowią zatem lex generalis w zakresie udostępniania informacji publicznej. Tylko w zakresie określonym w art. 1 ust. 2 odsyłają do ustaw szczególnych, które ustalają odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznych.

Jeżeli więc stosowanie nowej ustawy Pzp i ustawy o dostępie do informacji publicznej da się pogodzić, to nie powinno się mówić o prymacie którejkolwiek z nich. W doktrynie podkreśla się, że wszędzie tam, gdzie istnieją przepisy szczególne o dostępie do informacji, można przyjąć, że to wnioskodawca wybiera, na podstawie których przepisów chciałby uzyskać ten dostęp. Podmiot posiadający informacje, podlegający obu ustawom, związany jest natomiast wolą wnioskodawcy (zob. W. Dzierżanowski, „Prawo do sądu w zamówieniach publicznych", Warszawa 2018, s. 257–264).

Andrzela Gawrońska-Baran

Więcej na www.portalzp.pl

 • Kiedy wolno zmniejszyć zakres zamówienia na projekt budowlany (zmniejszając kubaturę i powierzchnię obiektu)?

  Przetargi krok po kroku
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Z przepisów ustawy Pzp wynika generalna zasada niezmienności umów w sprawie zamówień publicznych. Jednocześnie art. 455 ustawy Pzp przewiduje katalog okoliczności, w których po spełnieniu określonych warunków zmiana umowy jest dopuszczalna.
  Projekt budowlany
 • Czy przetargi na rzecz OSP prowadzi gmina czy OSP?

  Ochotnicza Straż Pożarna
  Renata Dzikowska
  Podmioty prowadzące działalność w formie stowarzyszeń w określonych sytuacjach mogą być zobowiązane do stosowania ustawy Pzp (art. 4 pkt 3 ustawy Pzp). Więcej informacji na ten temat można odnaleźć w zachowującej aktualność opinii Urzędu Zamówień Publicznych.
 • W jakich przypadkach zamawiający ma prawo do zatrzymania wadium wykonawcy?

  wadium
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Zamawiający ma podstawę do zatrzymania wadium w przypadku zaistnienia sytuacji, w której za brak zawarcia umowy winę ponosi sam wykonawca i to na skutek okoliczności pierwotnych (powstałych przed wyborem oferty, a ujawnionych po wyborze oferty najkorzystniejszej) oraz następczych (powstałych po wyborze oferty najkorzystniejszej).
  Wadium - ustawa Pzp