Partnerzy serwisu:
Tak, sumowaniu w planie postępowań podlegają wszystkie tożsame zamówienia, niezależnie od źródła ich finansowania.

Pytanie:

Czy zamówienia realizowane w ramach budżetu obywatelskiego powinnam sumować z planowanymi zamówieniami publicznymi ujętymi w planie postępowań o udzielenie zamówień? Czy przygotowując plan postępowań zamówień na podstawie przyjętego budżetu lub planu finansowego, powinnam też wpisywać zamówienia w ramach budżetu obywatelskiego? Wyznaczona w nim odgórnie kwota wydatków jest przeznaczona na inicjatywy i projekty inwestycyjne bezpośrednio zgłaszane przez społeczeństwo lokalne.

Odpowiedź:

Tak, sumowaniu w planie postępowań podlegają wszystkie tożsame zamówienia, niezależnie od źródła ich finansowania. Tym samym, ustalając zakres zamówień tożsamych, tj. podlegających łącznemu szacowaniu, należy wziąć pod uwagę zarówno zamówienia finansowane z budżetu własnego zamawiającego, jak i te finansowane w ramach projektów zewnętrznych (projekty współfinansowane z UE czy z budżetu obywatelskiego).

Zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 nowej ustawy Pzp, jeżeli zamawiający planuje udzielić zamówienia na roboty budowlane lub usługi w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, lub dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, wartością zamówienia jest łączna wartość części zamówienia.

Dotychczasowa interpretacja jest aktualna

Aby właściwie zinterpretować ww. regulacje, warto przytoczyć brzmienie dotychczasowego przepisu regulującego tę materię. I tak, zgodnie z art. 32 ust. 4 uchylonej ustawy Pzp, jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość części.

Na gruncie tej regulacji, doktryna i orzecznictwo wypracowało jednolite stanowisko co do tego, w jakim przypadku wystąpi jedno zamówienie. Nie było wątpliwości, że o tym, czy występuje jedno zamówienie publiczne, decyduje weryfikacja pod kątem istnienia trzech tożsamości:

  • przedmiotowej (dostawy, usługi, roboty budowlane tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu, z zastrzeżeniem, że istotne dla oceny będą m.in. względy techniczne, właściwości fizyczne czy użytkowe);
  • czasowej (postępowania o udzielenie zamówienia są zaplanowane do wszczęcia w określonej perspektywie czasowej, np. roku budżetowego, czy w czasie określonym w projekcie objętym dofinansowaniem). Zamawiający, szacując wartość zamówienia, bierze pod uwagę wszystkie tożsame zamówienia, niezależnie od tego, czy środki na ich realizację pochodzą z jednego projektu, z kilku różnych projektów (projekt współfinansowany ze środków UE, projekt budżetu obywatelskiego etc.), z budżetu własnego zamawiającego, czy z innego źródła. Pochodzenie środków na realizację nie ma zatem znaczenia dla istnienia obowiązku łącznego szacowania tożsamych zamówień;
  • podmiotowej (możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę).

Taką wykładnię nadal stosujemy wobec zamówień na usługi i roboty budowlane, pomimo braku jej odzwierciedlenia wprost w przepisach ustawy Pzp.

Przy dostawach istotna jest aktualnie nie tylko tożsamość przedmiotowa, ale i ich podobieństwo. Zasady szacowania w zakresie tożsamości czasu są takie same jak przy usługach czy robotach budowlanych.

Katarzyna Bełdowska

Więcej na www.portalzp.pl