Partnerzy serwisu:
Projekty dofinansowane ze środków UE są najczęściej realizowane według odrębnych, ustalonych w umowie o dofinansowanie wytycznych.

Pytanie:

Nasze wątpliwości dotyczą sformułowania warunku udziału w postępowaniu. Z uwagi na wartość zamówienia procedura odbywała się zgodnie z regulaminem zamawiającego w trybie zapytania ofertowego według starej ustawy Pzp z 29 stycznia 2004 r. Zamawiający zamawiał opracowanie analiz: specyficznej, finansowej, technicznej, ekonomicznej oraz wrażliwości na potrzeby projektu z działania 2.1 Rozwój cyfrowych usług publicznych w ramach RPO WSL na lata 2014–2020. Postawił w postępowaniu warunek udziału, by wykonawca miał doświadczenie w obszarze sporządzenia co najmniej jednej dokumentacji aplikacyjnej dla projektów informatycznych w sektorze ochrony zdrowia, zawierających koncepcję techniczną przedsięwzięcia, które otrzymały dofinansowanie ze środków UE. Wykonawca miał również wykazać, że w skład jego zespołu wchodzi co najmniej kierownik projektu oraz ekspert ds. ekonomiczno-finansowych. Warunkiem koniecznym było też, by każdy z członków zespołu posiadał wykształcenie wyższe oraz opracował co najmniej jedną dokumentację aplikacyjną dla projektów informatycznych w sektorze ochrony zdrowia, które otrzymały dofinansowanie ze środków UE.

Instytucja kontrolująca stwierdziła, że warunek jest zbyt wygórowany. Jej zdaniem dyskryminuje on potencjalnych wykonawców, którzy mogliby z powodzeniem zrealizować powyższe zamówienie, mimo że wykonali dokumentację dla projektów informatycznych w sektorze zdrowia, które nie otrzymały dofinansowania unijnego. Dla zamawiającego oznacza to korektę finansową w wysokości 10% wartości zamówienia. Czy mamy szansę się wybronić?

Odpowiedź:

Obrona stanowiska w zakresie postawionego w postępowaniu warunku powinna odnosić się przede wszystkim do uregulowań, na podstawie których zamawiający prowadził postępowanie, w tym wynikających z umowy o dofinansowanie zadania. Projekty dofinansowane ze środków UE są najczęściej realizowane według odrębnych, ustalonych w umowie o dofinansowanie wytycznych. Zamawiający powinien bezspornie respektować te wymogi. Mając na względzie restrykcyjne podejście instytucji kontrolujących, szansa na wybronienie się z postawionych zarzutów jest niestety niewielka.

Przypadek dotyczy zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro nieobjętego przepisami Prawa zamówień publicznych. Zamawiający przeprowadził procedurę zgodnie z własnymi regulacjami wewnętrznymi. Miał zapewne na uwadze podstawowe zasady wydatkowania środków publicznych. Chodzi o celowość i oszczędność dla uzyskania najlepszych efektów z posiadanych nakładów, zastosowanie optymalnych metod i środków, a także terminowość realizacji zadania (art. 44 ustawy o finansach publicznych). Zasady te obowiązują bez względu na wartość udzielanych zamówień. Powinny one również stanowić podstawę tworzenia regulaminu zamawiającego, który sporządza się na potrzeby udzielania zamówień o wartości poniżej 30.000 euro nieobjętych ustawą Pzp.

Iwona Bujak

Więcej na www.portalzp.pl