Partnerzy serwisu:
W świetle art. 30 ust. 2 ustawy Pzp dostawy różnego asortymentu produktów spożywczych należy oszacować łącznie.

Pytanie:

Szpital dysponuje własną kuchnią, na potrzeby której realizuje zamówienia na dostawy produktów spożywczych, tj. nabiał, pieczywo, mięso i produkty mięsne oraz pozostałe (np. warzywa, owoce, makarony, mrożonki, jaja i inne artykuły spożywcze ). Łączna wartość całego zaopatrzenia kuchni w ciągu roku wynosi ok. 500.000 zł brutto, natomiast wartość poszczególnych rodzajów asortymentu do tej pory nie przekroczyła 130.000 zł. Czy obecnie należy przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia na całość asortymentu kuchni z podziałem na zadania? Czy też możliwe jest sukcesywne udzielanie zamówień w trybie podstawowym na poszczególny asortyment zgodnie z terminami obowiązujących umów? Czy wolno przeprowadzić zapytania ofertowe zgodnie z wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień dotyczącym wyłączenia stosowania ustawy Pzp ze względu na zróżnicowany asortyment przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

W świetle art. 30 ust. 2 ustawy Pzp dostawy różnego asortymentu produktów spożywczych należy oszacować łącznie.

Przepis art. 30 ust. 2 ustawy Pzp wskazuje, że w przypadku, gdy zamawiający planuje nabycie podobnych dostaw, wartością zamówienia jest łączna wartość podobnych dostaw, nawet jeżeli zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, lub dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Z uzasadnienia do ustawy wynika, że „(...) art. 30 ust. 2 projektu ustawy wzorowany bezpośrednio na art. 5 ust. 9 dyrektywy klasycznej wprowadza przy tym dodatkową regułę szacowania odnoszącą się wyłącznie do dostaw. Reguła nakazuje, aby łącznym szacowaniem wartości dostaw obejmować nie tylko takie same dostawy, ale także dostawy podobne, które należy rozumieć jako dostawy o identycznym lub podobnym przeznaczeniu (motyw 19 dyrektywy klasycznej). Jeżeli zatem dostawy nie są takie same lub podobne, lub nie było możliwości ich zaplanowania – co do zasady, nie będzie konieczności łącznego szacowania ich wartości".

Krzysztof Hodt

Więcej na www.portalzp.pl