Partnerzy serwisu:
Zgodnie z art. 7 pkt 20 ustawy Pzp przedmiotowe środki dowodowe to środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia.

Pytanie:

Zamawiający ogłosił postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i montaż sprzętu audio, z możliwością składania ofert częściowych. W załączniku nr 1a zawarto zapis: „W poniższej tabeli przedstawiono wykaz sprzętu oraz okablowania z podaniem wymogu dołączenia karty katalogowej oraz podział na zadania inwestycji". Ponadto wykonawca zadał pytania: „W załączniku nr 1a do SWZ przedstawiono podział na zadania inwestycji. Jednocześnie wskazano elementy, co do których Zamawiający wymaga przedstawienia karty katalogowej. Czy wymienione w tym zestawieniu karty katalogowe powinny zostać załączone do oferty?" oraz „W SWZ Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty listy oferowanych urządzeń. Jak zamawiający zamierza ocenić kompletność oferty danego wykonawcy bez wymogu złożenia szczegółowej listy oferowanych urządzeń? Brak tego wymogu stwarza ryzyko, że wykonawca, który nie odnalazł wszystkich elementów/urządzeń, ponieważ nie zostały precyzyjnie i jasno wskazane, nie obejmie ich w kalkulacji i na skutek tego zaoferuje niekompletny i niedoszacowany finansowo system audio-wideo. Ocena kompletności oferowanych rozwiązań dopiero na etapie odbiorów niesie bardzo duże ryzyko opóźnień w realizacji umowy lub potencjalnych sporów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą". Zamawiający udzielił odpowiedzi: „Zamawiający potwierdza konieczność dostarczenia kart katalogowych wymaganych załącznikiem 1a do urządzeń dostarczanych w ramach oferowanego zadania lub zadań" oraz „Zamawiający oczekuje dostarczenia kart katalogowych kluczowych elementów systemu, zgodnie z załącznikiem 1a. Wymóg ten został zawarty w Rozdziale IV SWZ: Ofertę stanowi wypełniony druk »Formularz oferty« z wypełnionymi załącznikami (lista kontrolna) i wymaganymi dokumentami". W rozdziale dot. kryterium oceny ofert i ich znaczenia widnieją zapisy: część 3, 4 i 5: „Kryterium funkcjonalność techniczna oceniane będzie na podstawie wypełnionego formularza oferty i weryfikowana na podstawie dołączonych do oferty kart katalogowych". Czy brak kart katalogowych załączonych do oferty skutkuje jej odrzuceniem? Jaka będzie podstawa prawna odrzucenia takiej oferty?

Odpowiedź:

Karty katalogowe należy zakwalifikować jako tzw. przedmiotowe środki dowodowe. Jeżeli zamawiający przewiduje obowiązek przedłożenia przez wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych, wykonawca składa je wraz z ofertą. Nie ma wyjątków od tej zasady. W zależności od zapisów SWZ dokumenty te mogą, ale nie muszą, podlegać uzupełnieniu, a brak przedłożenia wymaganych skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp.

Przedmiotowe środki dowodowe

Zgodnie z art. 7 pkt 20 ustawy Pzp przedmiotowe środki dowodowe to środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia. Z informacji przekazanych w treści pytania wynika, że karty katalogowe należy kwalifikować jako tego rodzaju dokumenty. Nie będą one stanowiły zatem stricte treści oferty.

Jeżeli zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, wykonawca składa je wraz z ofertą, o czym wprost stanowi art. 107 ust. 1 ustawy Pzp. Ustawodawca przesądził zatem w sposób jednoznaczny, co jest słuszne, że do oceny ofert dopuszcza się wyłącznie te, w ramach których zaoferowano świadczenie zgodne z wymogami zamawiającego. Jeżeli zatem zamawiający uznaje, że weryfikacja konkretnych przedmiotowych środków dowodowych jest konieczna, należy ją przeprowadzić na etapie badania ofert z zastosowaniem art. 226 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jeżeli natomiast wykonawca nie złożył wymaganych przedmiotowych środków dowodowych w ogóle, wówczas oferta wykonawcy zostanie odrzucona jako „niekompletna" na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp.

Katarzyna Bełdowska

Więcej na www.portalzp.pl