Partnerzy serwisu:
Ofertę złożoną po terminie składania ofert należy uwzględnić w informacji z otwarcia ofert oraz informacji przekazywanej prezesowi UZP.

Pytanie:

Termin składania ofert przewidziano do godz. 9. Otrzymałem 6 ofert, w tym siódmą o godz. 9.02, a więc po terminie. Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Pzp musimy niezwłocznie po otwarciu ofert udostępnić na stronie WWW prowadzonego postępowania informacje o złożonych ofertach. Przepis nie wskazuje, że chodzi tutaj tylko o oferty złożone w terminie. Czy należy je również uwzględnić? A co z informacją przesyłaną do prezesa UZP?

Odpowiedź:

Ofertę złożoną po terminie składania ofert należy uwzględnić w informacji z  otwarcia ofert oraz informacji przekazywanej prezesowi UZP.

Artykuł 81 ust. 1 ustawy Pzp zobowiązuje zamawiającego do przekazania prezesowi UZP informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach. Wynika z tego, że zamawiający powinien w informacji zawrzeć wszystkie złożone oferty, a więc również te, które otrzymał po terminie składania ofert.

Ustawa Pzp w art. 222 ust. 1 i 2 wskazuje, że otwarcie ofert następuje, co do zasady, niezwłocznie po upływie terminu składania ofert i dokonuje się go przy użyciu systemu teleinformatycznego. Otwarcie ofert jest czynnością jednokrotną i nie można jej powtórzyć.

Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert udostępnia na stronie WWW prowadzonego postępowania informacje o:

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty otwarto;
b) cenach lub kosztach ofert.

Krzysztof Hodt

Więcej na www.portalzp.pl