Partnerzy serwisu:
Konieczne jest ustalenie, czy dany rodzaj zamówienia mógł być wykonany w tym samym czasie, przez tego samego wykonawcę.

Pytanie:

Katalog zamówień pod nazwą „sprzęt komputerowy" w planie zamówień zamawiającego składa się z 23 części. Jest to zbieranina zamówień z całego urzędu. Niektóre stanowią zadania własne, a inne są realizowane z dofinansowaniem z UE. Suma wszystkich części przekracza próg unijny.

Zamawiający chciałby przy realizacji niektórych części skorzystać z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp. Czy skorzystanie z tego przepisu musi być podyktowane jakimiś przesłankami, czy istnieje dowolność w użyciu z tej przesłanki, czy wystarczy spełnienie warunku postawionego w ww. artykule i jak ma się do tego art. 29 ust. 1 ustawy Pzp?

Czy analiza potrzeb zamawiającego z art. 83 ustawy Pzp powinna być wykonana dla każdego z 23 zadań, pomimo faktu, że niektóre z nich nie przekraczają kwoty 130.000 zł?

Odpowiedź:

W pierwszej kolejności należy właściwe oszacować zamówienie. Samo źródło finansowania zamówienia (dofinansowanie UE, zadania własne) nie ma w tym przypadku znaczenia, co potwierdza poniżej zacytowana opinia UZP.

Reguły szacowania według trzech tożsamości

Zakupy należy potraktować łącznie bądź rozdzielnie, analizując je pod względem trzech tożsamości: podmiotowej (czy jeden, typowy wykonawca na rynku da radę zrealizować zamówienie), przedmiotowej (czy zamówienia są dostawami podobnymi) oraz czasowej (czy zamawiający jest w stanie przewidzieć je i zaplanować w określonej perspektywie czasowej). Ich wyjaśnienie zawarte jest w nadal aktualnej opinii prawnej UZP pt. „Szacowanie wartości i udzielanie zamówień, w tym zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej", w której czytamy: „(…) dla ustalenia, czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami konieczna jest analiza okoliczności konkretnego przypadku. W tym celu należy posługiwać się wskazanymi powyżej kryteriami (podobieństwo przedmiotowe i funkcjonalne zamówienia, tożsamość czasowa zamówienia, możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę).

Innymi słowy konieczne jest ustalenie, czy dany rodzaj zamówienia mógł być wykonany w tym samym czasie, przez tego samego wykonawcę. Z odrębnymi zamówieniami będziemy mieli do czynienia w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia ma inne przeznaczenie lub nie jest możliwym jego nabycie u tego samego wykonawcy (np. wykonanie poszczególnych zamówień wymaga spełnienia przez wykonawców odmiennych warunków). W przeciwnym wypadku, tzn., gdy udzielane zamówienia mają to samo przeznaczenie oraz dodatkowo istnieje możliwość ich uzyskania u jednego wykonawcy należy uznać, iż mamy do czynienia z jednym zamówieniem.

Justyna Rek-Pawłowska

Więcej na www.portalzp.pl