Partnerzy serwisu:
Kiedy należy składać oświadczenie?

Pytanie:

Zgodnie z art. 56 ust. 4 ustawy Pzp wymienione w ustawie osoby muszą złożyć stosowne oświadczenia. W jakim momencie postępowania należy przedstawić oświadczenie, o którym mowa w art. 56 ust. 3 ustawy Pzp? Czy w przypadku kierownika zamawiającego jest to dzień ogłoszenia o zamówieniu? Czy członek komisji przetargowej, który jest odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji postępowania, musi złożyć oświadczenie w dniu ogłoszenia o zamówieniu czy w innej dacie?

Odpowiedź:

Każda osoba powinna złożyć oświadczenie najpóźniej w dniu, w którym przystąpiła do wykonywania czynności w przygotowaniu postępowania lub w postępowaniu.

W komentarzu do ustawy Pzp, jaki opublikowano na stronie Urzędu Zamówień Publicznych, czytamy:

„Zgodnie z art. 56 ust. 6 Pzp obowiązek złożenia przez osoby występujące po stronie zamawiającego oświadczenia o istnieniu lub braku okoliczności określonych w art. 56 ust. 3 Pzp (dotyczących prawomocnego skazania za wskazane przestępstwa) istnieje przed rozpoczęciem wykonywania przez takie osoby czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania.

Należy uznać, że w stosunku do osoby jedynie udzielającej zamówienia w imieniu zamawiającego, która nie wykonywała czynności związanych z przygotowaniem lub przeprowadzeniem postępowania, obowiązek złożenia oświadczenia o istnieniu lub braku okoliczności określonych w art. 56 ust. 3 Pzp istnieje przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego".

Agnieszka Gwóźdź-Kuzior

Więcej na www.portalzp.pl