Partnerzy serwisu:
Jeżeli nie zlożono formularza ofertowego z ofertą co zrobić? Jak postępić? Czy przyjąć czy odrzucić odertę?

Pytanie:

Wykonawca w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji nie złożył formularza ofertowego. Przedstawił jedynie formularz cenowy wraz z oświadczeniami. Jak w takiej sytuacji podać informacje z otwarcia ofert? Czy trzeba wskazać, że została złożona oferta, czy przyjąć, że jej nie złożono?

Odpowiedź:

Jeżeli braku formularza oferty nie można zakwalifikować wyłącznie jako swego rodzaju „braku formalnego", wówczas ofertę należy odrzucić jako niezgodną z ustawą na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Oferta podlega ujawnieniu w informacji z otwarcia ofert publikowanej na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W przedmiotowej kwestii KIO wypowiedziała się w wyroku z 27 grudnia 2016 r. (sygn. akt KIO 2351/16). Stanęła w nim na stanowisku, że „(…) Brak wraz ze złożoną ofertą formularza ofertowego wyczerpuje znamiona przesłanki z art. 89 ust. 1 pkt 1 p.z.p. zobowiązującej zamawiającego do odrzucenia oferty jako niezgodnej z ustawą z uwagi na brak oświadczenia wykonawcy wybranego o zamiarze realizacji umowy objętej postępowaniem przetargowym. Sam fakt złożenia pozostałych dokumentów i oświadczeń wymaganych SIWZ nie zastępuje oświadczenia o zamiarze realizacji zamówienia, czyli nie zastępuje oferty".

Katarzyna Bełdowska

Więcej na www.portalzp.pl